Rapport om mekanism för opartisk tvistlösning ute för remiss

Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en opartisk mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar. Uppdraget omfattar plattformar som lyder under svensk jurisdiktion. Nu publicerar myndigheten ett första utkast till rapport för synpunkter.

Den tänkta mekanismen ska kunna pröva tvister mellan användare och leverantörer gällande de åtgärder en leverantör ska vidta för att skydda minderåriga och allmänheten från vissa typer av innehåll. Mekanismen får dock inte frånta användarna det rättskydd som erbjuds i svensk rätt. Den får inte heller utesluta möjligheten för en användare att försvara sina rättigheter inför domstol. Mekanismen ska även vara opartisk och fristående från myndigheten.

Myndighetens arbete med uppdraget har resulterat i ett utkast till rapport som myndigheten nu publicerar för att ge alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. I rapporten redogör myndigheten för möjliga utformningar av mekanismen samt resonerar kring frågor om organisation, sammansättning, handläggnings- och beslutsprocesser samt finansiering.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 10 juni 2022.

Bakgrund

Videodelningsplattform

En videodelningsplattform är lite förenklat en tjänst där allmänheten kan ta del av videor eller tv-program som användare laddar upp. En leverantör av en videodelningsplattform är den som tillhandahåller plattformen. Begreppet användare kan omfatta både de som endast tar del av innehållet på en plattform och de som själva laddar upp innehåll.  

AV-direktivet

Direktivet om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) är en europeisk lagstiftning som bland annat reglerar den tänkta mekanismen för tvistlösning.

Synpunkter på rapporten

Synpunkter kan lämnas skriftligen till Myndigheten för press, radio och tv per e-post till registrator@mprt.se senast den 20 maj 2022. Inkomna synpunkter kan komma att publiceras på myndighetens hemsida. Svaren kan även komma att redogöras för i den slutliga rapporten.