Öppna kanalen ska sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet

Dagens Nyheter har nyligen publicerat en artikel 2022-05-06 under rubriken ”Bannlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen - ”Kremls narrativ”. I denna artikel lyfts aspekter av vår yttrandefrihet och hur långtgående den får vara.

Öppna kanalen är en riksorganisation för icke-kommersiella lokala tv-kanaler i Sverige som sänder via kabel-tv i cirka 30 kommuner. Öppna kanalen Stockholm är förordnat som lokal kabelsändarorganisation i Stockholms kommun, genom ett beslut utfärdat av MPRT.

En lokal kabelsändarorganisation fungerar som ett paraply som ger sina medlemmar rätt att – med stöd av förordnandet – sända tv kostnadsfritt i andra aktörers kabelnät. För att sända tv i marknätet krävs tillstånd, däremot inte för sändningar via satellit eller i kabelnät. Eftersom Öppna kanalen sänder via kabel behöver de inte tillstånd.

Här berättar vi kortfattat om den reglering som finns i radio-och tv-lagen och vad som gäller för Öppna kanalen Stockholms sändningar.

I radio-och tv-lagen finns särskilda regler för lokala kabelsändarorganisationer. De ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sändningarna och utgångspunkten är att de ska vara öppna för alla som vill vara med och sända. Som lokal kabelsändarorganisation ska Öppna kanalen Stockholm se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet, demokratibestämmelsen (5 kap 1§). De ska även sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet.

Enligt radio- och tv-lagen finns möjlighet för MPRT att återkalla ett tillstånd att sända tv om tillståndshavaren väsentligen brutit mot demokratibestämmelsen (18 kap 2 §). Bestämmelsen kan emellertid inte tillämpas mot exempelvis Öppna kanalen Stockholm då de inte har ett tillstånd att sända tv. De har – som tidigare nämnts – ett förordnande som lokal kabelsändarorganisation. Ett förordnande får endast återkallas om de i princip inte sänt (18 kap. 6 §).

Varje lokal kabelsändarorganisation ska utse en ansvarig utgivare för sändningarna och har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare för vissa sändningar. Denne bestämmer över innehållet i sändningarna och är ensam ansvarig för eventuellt yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Det är endast Justitiekanslern som får inleda en förundersökning och väcka allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott.

Sammanfattningsvis kan ett förordnande som lokal kabelsändarorganisation inte återkallas på grund av en eventuell överträdelse av demokratibestämmelsen. Däremot är utgivaren ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott som kan begås i sändningarna.