Ny rapport om tillgängligheten till medier

Utbudet av medier med tillgängligt innehåll för personer med funktionsnedsättning har länge varit begränsat men har börjat växa de senaste åren. Men för att för att öka tillgängligheten till medier finns det fortfarande flera olika områden som måste förbättras. Det visar vår nya rapport Medietutveckling 2022 – Medietillgänglighet.

Rapporten Medietillgänglighet försöker ge en övergripande bild hur tillgängligheten till medier ser ut genom att titta på några valda delar, bland annat hur utbudet ser ut för användarna, vilken teknik som fungerar och vad lagstiftningen säger.

Rapporten visar att utbudet fortfarande är begränsat och att konsumtionen styrs av vad som finns tillgängligt och vilka tjänster som är lätta att använda. En slutsats som dras i rapporten är att det finns flera samverkande faktorer som bidrar till att tillgängligheten till medier ökar för personer med funktionsnedsättning. En avgörande faktor som förbättrat tillgången till medier för många är den tekniska utvecklingen. Tack vare den smarta mobilen bär många med sig sin mediekonsumtion och den möjliggör för många fler att använda olika slags tjänster i sin vardag. Men rapporten visar även att personer med funktionsnedsättning i lägre grad än genomsnittet har tillgång till smart telefon, dator och surfplatta.

Högre krav på leverantörer har ökat utbudet

Utbudet av tillgängligt medieinnehåll har ökat för att det ställs högre krav på leverantörer av medietjänster att tillgängliggöra sitt innehåll. För tv är det direkttextat och tolkat utbud som har ökat mest under senare år. Textning av program har funnits länge i Sverige och erbjuds i huvudsak av alla stora kanaler och playtjänster.

Utveckling av tjänster förbättrar tillgängligheten

Det finns dock utrymme för förbättringar. För att kunna erbjuda ett tillgängligt innehåll behövs användbara tjänster. Flera mediebolag arbetar kontinuerligt och satsar på utveckling för att kunna förbättra och göra sin tjänster tillgängliga för fler. Genom att ha ett nära samarbete med användarna och använda sig av deras kunskaper går det att förbättra tillgänglighetstjänsterna.

Många av de begräsningar som finns idag kommer kunna lösas av teknik i framtiden. Ju enklare det är att använda tjänsten desto större sannolikhet är det att innehållet nås av fler målgrupper. Förbättringar kan även göras med mer enkla medel, sådana som inte kräver teknisk utveckling. Det kan till exempel vara möjligheten för användarna att få mer information och bättre stöd i hur man använder vissa tjänster.

Om rapporten

I rapporten ligger fokus på att beskriva tillgängligheten till rörlig bild, som är vårt kärnområde när det gäller tillgänglighet. Rapportens beskrivning av olika tekniker utgår i stora delar från en rapport som MPRT beställde av Funka under våren 2021 inför att myndigheten skulle ta fram nya tillgänglighetsbeslut för aktörer inom tv och beställ-tv. I rapporten används även andra källor för att ge en övergripande bild av hur tillgängligheten till medier ser ut, bland annat en undersökning genomförd av Myndigheten för delaktighet om användning av tv och playtjänster. För att få ett användarperspektiv har tre personer med olika funktionsnedsättningar intervjuats om sina medievanor. Dessutom har även ett urval av aktörer från mediebranschen deltagit i intervjuer för att beskriva sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till sina medier.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har sedan 2011 beslutat om krav på tillgänglighet till tv-sändningar. Från och med 2021 ställs även krav på tillgänglighet till playtjänster. En ny arbetsuppgift för MPRT är att ha en kontaktpunkt för tillgänglighet på vår webbplats. Via den kan både aktörer och privatpersoner ställa frågor eller lämna klagomål kring den upplevda tillgängligheten i radio eller tv.