MPRT återkallar utgivningsbevis

Myndigheten för press, radio och tv ändrar praxis för utgivningsbevis till offentliga aktörer. Som ett första steg har myndigheten valt att återkalla utgivningsbeviset för webbplatsen mprt.se.

Myndighetens utgivningsbevis utfärdades av dåvarande Radio- och TV-verket år 2005 och har förnyats och ändrats till att gälla för MPRT:s webbplats mprt.se.

Skälen för återkallelsen

En ansökan om utgivningsbevis för en databas ska beviljas om förutsättningarna för utfärdande är uppfyllda. Vid en sådan prövning har MPRT inte tidigare beaktat om den som ansöker om utgivningsbevis är en statlig, regional eller kommunal myndighet. Yttrandefrihetsgrundlagen syftar dock till att tillförsäkra enskilda (var och en) en rätt att gentemot det allmänna uttrycka sig i vissa massmedier. MPRT:s praxis att utfärda utgivningsbevis till myndigheter kan därför ifrågasättas. Mot denna bakgrund har MPRT som ett första steg beslutat att återkalla utgivningsbeviset för mprt.se.

Nästa steg

I framtiden kommer varje ansökan från en myndighet, region eller kommun att granskas utifrån inställningen om den enskildes rätt gentemot det allmänna.

Bakgrund

Ett utgivningsbevis gör att exempelvis en webbplats omfattas av grundlagsskydd. Om en webbplats drivs av ett traditionellt massmedium kan den omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, vilket privatpersoners och andra aktörers webbplatser inte gör. Som annan aktör kan du däremot ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis.