Mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar

Uppdraget som Myndigheten för press, radio och tv fick av regeringen i december 2020 är nu slutredovisat. Myndigheten fick då i uppdrag att påbörja ett arbete med att utveckla en mekanism som ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar under svensk jurisdiktion. Den 10 juni redovisades uppdraget till Kulturdepartementet.

Mekanismen ska kunna pröva tvister mellan användare och leverantörer gällande de lämpliga åtgärder som en leverantör ska vidta enligt det så kallade AV-direktivet (audiovisuell medietjänster) för att skydda minderåriga och allmänheten från vissa typer av innehåll samt vad de åtgärderna ska bestå i. Mekanismen får inte frånta användarna det rättskydd som erbjuds i svensk rätt eller utesluta möjligheten för en användare att försvara sina rättigheter inför domstol. Mekanismen ska vidare enligt uppdragsbeskrivningen vara fristående från myndigheten.

Myndighetens arbete med uppdraget har resulterat i en rapport som redogör för möjliga utformningar av mekanismen samt resonerar kring frågor om organisation, sammansättning, handläggnings- och beslutsprocesser samt finansiering. Uppdraget redovisades till Kulturdepartementet genom överlämnandet av rapporten den 10 juni 2022. Läs och ladda ner rapporten nedan.

Bakgrund

Videodelningsplattform

En videodelningsplattform är lite förenklat en tjänst där allmänheten kan ta del av videor eller tv-program som användare laddar upp. En leverantör av en videodelningsplattform är den som tillhandahåller plattformen. Begreppet användare kan omfatta både de som endast tar del av innehållet på en plattform och de som själva laddar upp innehåll.

AV-direktivet

Direktivet om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) är en europeisk lagstiftning som bland annat reglerar den tänkta mekanismen för tvistlösning.