Lagändringar gällande radio och tv

Riksdagen har beslutat om ändringar i radio- och tv-lagen och om en lag med tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio.

Förändringarna syftar bland annat till att förbättra villkoren för kommersiell radio. Annonsreglerna för kommersiell radio blir flexiblare och den högsta tillåtna tiden för annonser blir densamma som gäller för tv. Lagändringen innebär också att de tillstånd att sända tv som meddelas av MPRT ska gälla i åtta år i stället för sex år samt att bestämmelserna om återkallelse av tillstånd vid överträdelser av radio- och tv-lagens regler om produktplacering, sponsring, reklam och andra annonser upphävs.

Lagen med tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio innebär en synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio. Lagen ger tillståndshavarna möjlighet att förlänga sina tillstånd för digital kommersiell radio så att de löper ut samtidigt som nuvarande tillstånd för analog kommersiell radio.

Den nya lagen och ändringarna i radio- och tv-lagen träder i kraft den 1 juli 2022.