EU föreslår en ny reglering om mediefrihet

Europeiska kommissionen har nu föreslagit en ny reglering om mediefrihet, European Media Freedom Act (EMFA), som syftar till att skydda mediernas mångfald och oberoende. Den föreslagna regleringen kommer kräva att medlemsländerna, vissa digitala plattformar och medieföretagen själva på olika sätt respekterar mediefriheten, ökar transparensen och bättre skyddar journalister.

Den 16 september 2022 antog EU-kommissionen ett förslag till en ny reglering om mediefrihet – en ny uppsättning regler för att skydda mediernas mångfald och oberoende i EU. Förslaget innehåller bland annat skyddsåtgärder mot politisk inblandning i redaktionella beslut och mot användandet av spionutrustning för att övervaka media och journalister. Regleringen lägger fokus på oberoende och stabil finansiering av public service-medier samt krav på insyn i medieägandet. Den fastställer också skyldigheter för medieföretagen att skydda det redaktionella oberoendet och att avslöja faktiska eller potentiella intressekonflikter. Slutligen finns det även regler gällande oberättigat borttagande av redaktionellt innehåll på de mycket stora digitala plattformarna samt regler om mediekoncentrationer.  

Kommission vill även inrätta en ny oberoende europeisk styrelse för medietjänster - bestående av nationella mediemyndigheter - som då skulle ersätta nuvarande European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).

Vad händer nu?

Nästa steg är att Europaparlamentet och medlemsstaterna ska diskutera kommissionens förslag inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När det väl har antagits kommer det att vara direkt tillämpligt i hela Europeiska unionen. Det kommer troligtvis dröja till första halvan av 2024 innan förslaget kan bli verklighet.