Tillsyn av samarbeten inom kommersiell radio är avslutad

Myndigheten för press, radio och tv har undersökt ägar- och avtals­förhållanden hos de aktörer som har tillstånd att sända analog kommersiell radio.

Det har då visat sig att de två största aktörerna på marknaden, Bauer Media AB och Kilohertz AB (NENT), förfogar över andra aktörers tillstånd på ett sätt som begränsar konkurrensen i sändningsområden i Östergötland, Uppsala och Stockholm. MPRT har emellertid beslutat att inte återkalla tillstånden eftersom det i nuläget inte är sannolikt att konkurrensen och mångfalden inom sändningsområdena skulle förbättras om nya tillstånd utlystes.

Bakgrund

Enligt radio- och tv-lagen får ett bolag som sänder analog kommersiell radio förfoga över mer än ett tillstånd i ett sändningsområde, om det inte kan antas att det är dåligt för konkurrensen. En aktör kan förfoga över en annan aktörs tillstånd genom att samarbeta ägande- eller avtalsmässigt.

Myndigheten har undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning de bolag som har tillstånd att sända analog kommersiell radio samarbetar ­– för att ta reda på om samarbetena har ett sådant innehåll och en sådan omfattning att det kan anses dåligt för konkurrensen ur ett mångfaldsperspektiv.

MPRT har därefter bedömt om samarbetena mellan bolagen ska leda till en återkallelse av tillstånd. Ett beslut om återkallelse får endast fattas om åtgärden står i rimlig proportion till möjligheterna att främja konkurrens och mångfald i sändningsområdet.

Relaterade dokument