Rapport om synkronisering av tillståndsperioder för kommersiell radio

Myndigheten har överlämnat rapporten ”Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio” till Kulturdepartementet. I rapporten analyseras behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för att öka effektiviteten och förutsebarheten för radioföretag med verksamhet i Sverige.

MPRT bedömer att det finns ett behov av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio. En sådan synkronisering bidrar till att radioföretagen får bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet och den kan även vara positiv för lyssnarna.

En synkronisering av tillståndsperioderna för analog respektive digital kommersiell radio kan uppnås antingen genom att tillstånden för kommersiell radio förlängs eller genom att tillstånd ges för en kortare period än åtta år.

MPRT föreslår att de nu gällande tillstånden att sända digital kommersiell radio förlängs till och med den 31 juli 2026 vilket ger en möjlighet att uppnå en synkronisering av tillståndsperioderna för analog respektive digital kommersiell radio från 2026.  

Bakgrund uppdraget

Tillstånden att sända analog respektive digital kommersiell radio gäller för en åttaårsperiod. Idag överlappar tillståndsperioderna för analog och digital radio varandra. Tillstånden för digital kommersiell radio löper ut 2022 medan tillstånden för analog kommersiell radio löper ut 2026.

Läs myndighetens hela analys och förslag till förändring i rapporten ”Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio”. Länk till rapporten finns i slutet av artikeln.