Nytt regeringsuppdrag om framtida villkor för kommersiell radio

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

-Vi välkomnar uppdraget då ett brett utbud och mångfald i radion är viktigt för demokratin. Vi ser fram emot att ha en dialog med aktörerna om hur vi kan ge goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT.

I februari i år lämnade MPRT förslag om att tillståndsperioderna för såväl digital som analog kommersiell radio ska löpa ut 2026 (Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio, Ku2021/00325). Dessa förslag, som har remitterats och nu bereds i Regeringskansliet, ska vara en utgångspunkt för arbetet. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast 21 december 2022.