Förslag till revidering av föreskrifter för presstöd

Myndigheten för press, radio och tv föreslår viss revidering av myndighetens föreskrifter (MPRTFS 2016:1) om presstöd.

Förslagen avser högsta tillåtna omfattning av gåvoabonnemang och arbetsgivarexemplar i tidningarnas totala abonnerade upplaga, samt viss revidering av bestämmelsen om lösnummerförsäljning. I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar i de aktuella bestämmelserna. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Förslaget till ändrade föreskrifter har skickats till ett antal remissinstanser. Eventuella synpunkter behöver ha inkommit till registrator@mprt.se senast den 31 augusti 2021.