Förslag till nya tillgänglighetskrav för tv

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) publicerar nu ett utkast till en rapport med förslag till beslutsmodell för nya tillgänglighetskrav för tv som kommer att börja gälla under 2021. Kraven omfattar teknikerna textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Nuvarande beslut om krav på tillgänglighet upphör den 30 juni 2021 och myndigheten ska därför fatta nya beslut, där krav även kommer att ställas både på linjära tv-sändningar och på beställ-tv (play-tjänster).

Detta utkast till rapport med förslag på beslutsmodell har tagits fram inför MPRT:s kommande beslut om krav på tillgänglighet till linjära tv-tjänster och beställ-tv. I rapporten redogörs för de bedömningar som har legat till grund för den föreslagna beslutsmodellen.

Den föreslagna beslutsmodellen innebär bland annat följande:

  • Kraven omfattar leverantörer av medietjänster som är etablerade i Sverige.
  • Kraven omfattar linjära tv-tjänster och beställ-tv.
  • För tjänster som riktar sig till en svensk publik och som har en tittartidsandel på en procent eller mer ska särskilda, mer omfattande krav gälla. För övriga tjänster gäller ett krav på att främja tillgängligheten till tv.
  • Besluten ska gälla från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023 och delas upp i två perioder.
  • Efter varje period ska leverantören redovisa hur kraven har uppfyllts och bifoga en handlingsplan för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka

Det går att lämna synpunkter på detta utkast till rapport till och med den 31 maj 2021. Efter att MPRT har tagit del av synpunkterna kommer myndigheten att fastställa en beslutsmodell. Beslutsmodellen kommer därefter att tillämpas när MPRT ska fatta beslut om krav på enskilda leverantörer och deras tjänster. Besluten kommer att fattas i juni 2021.

Synpunkter skickas till oss via registrator@mprt.se. Ange dnr 20/03986 i ämnesraden.

Relaterade länkar och dokument