Förändringar i föreskrifter om presstöd

MPRT har beslutat om vissa ändringar i föreskrifterna (2016:1) om presstöd.

Förändringarna innebär att bestämmelserna i 1 kap. 9 § om abonnemang och 1 kap.  10 § om abonnerad upplaga har förtydligats. Utöver några redaktionella justeringar framgår det nu direkt av föreskrifterna att högst fem procent av tidningarnas abonnerade upplaga får utgöras av gåvoabonnemang respektive arbetsgivarexemplar.

De nya föreskrifterna träder ikraft den 1 januari 2022.