Regeringes remiss om en moderniserad radio- och tv-lag överlämnad till Lagrådet

I lagrådsremissen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras.

Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Regeringen föreslår bland annat att bestämmelser om videodelningsplattformar införs och att reglerna för annonstid för tv-sändningar ändras och blir mer flexibla.

Lagändringarna förelsås träda i kraft 1 december 2020.