Ny rapport från EU om desinformation

Det europeiska samarbetsorganet för nationella regleringsmyndigheter, European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga), har publicerat en rapport om desinformation: “ERGA Report on disinformation: Assessment of the implementation of the Code of Practice”. I rapporten har man granskat hur Twitter, Google och Facebook levt upp till de åtagande de har kommit överens med kommissionen om i en uppförandekod, Code of Practice for Disinformation.

Av granskningen framgår det att koden är ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av desinformation på de granskade plattformarna men det finns fortfarande många utmaningar att lösa framöver. I rapporten finns några rekommendationer för hur arbetet kan bedrivas framöver.

Rapporten är sammanställd av Ergas arbetsgrupp Desinformation och gjordes under 2019 på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Bakgrund till Erga

Arbetet med gränsöverskridande mediefrågor blir allt viktigare. Många frågor inom Myndigheten för press, radio och tv:s verksamhetsområde påverkas av medieutvecklingen som är global. Vi är tillsyns- och regleringsmyndigheten för audiovisuella mediefrågor i Sverige och samarbetar med de andra europeiska tillsyns- och regleringsmyndigheterna i gemensamma frågor.

Ett samarbetsorgan inom EU för mediefrågor är European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga).  Erga består av de nationella regleringsmyndigheterna inom EU och arbetar på uppdrag från kommissionen med att ge råd och bistå kommissionen, underlätta samarbete mellan regleringsmyndigheter och säkerställa en enhetlig implementering av AVMSD (AV-direktivet). Erga ska även fungera som en plattform för att underlätta utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis mellan de nationella regleringsmyndigheterna. MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson är en av styrelsemedlemmarna i Erga Board.