Strategi för nya sändningstillstånden för marksänd tv 2020

Myndigheten har nu tagit fram och publicerat en strategi för det fortsatta arbetet med de nya sändningstillstånden för marksänd tv som ska börja gälla 2020. Strategin tar upp frågor som rör bland annat marknätets betydelse som distributionsplattform, effektivt frekvensutnyttjande, utsändningsteknik, hd- och sd-sändningar och hur vi ser på eventuella parallellsändningar.

Under arbetets gång med att ta fram strategin har marknadens aktörer fått möjlighet att komma med synpunkter. Vi har också samrått med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen vid utarbetandet av strategin. Strategin samt inkomna synpunkter finns att läsa på vår projektsida för de nya sändningstillstånden.