Nytt regeringsuppdrag till MPRT - kartläggning av tidningsdistributionen i Sverige

Regeringen har gett i uppdrag åt MPRT att genomföra en kartläggning av förutsättningarna för tidningsdistributionen i Sverige.

I uppdraget ska myndigheten redovisa konstnadsutvecklingen för distributionen och hur distribution av papperstidningar ser ut i olika delar av landet. Redovisningen ska belysa distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningarna för en effektiv distribution i hela landet.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast 30 mars 2020.