Ny rapport om mediepolitik

Vilka regler måste mediebolagen i Sverige följa? I rapporten Mediepolitik ges en övergripande beskrivning av hur medieområdet regleras. För att förstå det svenska regelverket, behöver man även ha en inblick i hur EU:s regelverk ser ut.

Inom EU finns det gemensamma regler som omfattar mediefrågor. De behandlas av EU-rådet som representeras av medlemsländernas kulturministrar. I kommissionen handhas mediefrågor av Generaldirektoratet för utbildning och kultur. Inom Europaparlamentet svarar utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott för mediefrågor.

Ett övergripande mål med EU:s gemensamma politik inom det audiovisuella området är att främja en konkurrenskraftig europeisk mediemarknad. För att uppnå det målet behövs det bland annat ett gemensamt regelverk. Det regelverket beskrivs i rapporten.

Rapporten innehåller även en beskrivning av det svenska regelverket för mediefrågor. Rapporten avslutas med en sammanställning av aktuella propositioner, utredningar, rapporter och beslut inom medieområdet.

Mediepolitik ingår i den årliga rapportserien Medieutveckling som publiceras i digital form på myndighetens webbplats. Rapportserien är ett led i myndighetens arbete att följa och analysera medieutvecklingen.