Så bidrar vi med att stärka barn och unga i sin medieanvändning

En rödhårig flicka intervjuas. En reporter håller en mikrofin framför henne.

Foto: Shutterstock.com

Idag saknar många elever digital tillgång till trovärdig, fördjupande och kvalitetssäkrad journalistik i skolan. Undersökningar visar att unga personer ofta väljer bort traditionella nyheter framför nyheter i sociala medier. Genom det innovations- och utvecklingsstöd som finns har vi möjlighet att bevilja medier högre stöd gällande insatser för digital utveckling som har särskild betydelse för barn och unga och som främjar tillgång till oberoende nyhetsförmedling.

Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Vi har bland annat därför till uppgift att besluta om mediestöd. Mediestöd beviljas enligt tillämpliga bestämmelser i mediestödsförordningen, där innovations- och utvecklingsstödet är en del. Syftet med mediestödet är att det ska stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Hur främjar vi då tillgång till oberoende nyhetsförmedling gentemot målgruppen unga?

Sverige har enligt barnkonventionen - artikel 17 - en skyldighet att uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet. Genom det innovations- och utvecklingsstöd som finns så kan vi bevilja stöd för insatser vars syfte är att utveckla mediet digitalt på ett sätt som har särskild betydelse för barn och unga. Nu ska vi titta närmare på tre av de insatser vi beviljat mediestöd för som ska främja barn och unga i att engagera sig att läsa nyheter och ett källkritiskt tänkande.

1. HB Svenska Dagbladet AB & Co ska utveckla en användarvänlig tjänst kopplad till utbildningssektorn och som är tillgänglighetsanpassad.

Tjänsten syftar till att trovärdiga och fördjupande nyheter ska bli en naturlig del av undervisningen. Utformningen ska anpassas efter de behov som finns i skolan genom en nära dialog med referensgrupper och användare. Tjänsten fyller en viktig funktion då det på sikt är problematiskt för det publicistiska uppdraget om kommande generationer väljer bort originalproducerad och genomarbetad journalistik till fördel för osorterad information, filterbubblor och ”fake news”. Det ansökta projektet ska engagera unga i Sverige att läsa nyheter och främja ett källkritiskt tänkande.

2. Aktiebolaget Jämtlands Tidning ska lära elever att producera nyheter och sedan publicera dessa i tidningens kanaler.

Insatsen innebär att elever, 13 - 19 år, ska få utbildning och stöttning i hur man intervjuar och producerar film där det färdiga materialet sedan ska publiceras via tidningens kanaler. Syftet är att öka kunskapen bland unga om journalistikens roll i lokalsamhället och belysa frågor som rör demokrati, pressfrihet och hur man med lokal journalistik lyfter lokalsamhällets olika samhällsfrågor. Deltagarna kommer även få stöd och vägledning av journalister och medialärare angående ämne, innehåll, redigering, källkritik och journalistiska regelverk.

3. Läs och Lär McShane Education driver nyhetsmediet MiniBladet.se och avser att göra en förstudie för att undersöka barns behov och önskemål för att uppmuntra till nyhetsläsning.

Minibladet.se är en självständig webbtidning med en egen redaktion och ansvarig utgivare som publicerar nyheter som riktar sig till barn och unga dagligen. Förstudien syftar till att undersöka behov och önskemål för att på ett nytt sätt uppmuntra till nyhetsläsning hos barn i åldrarna 6–12 år. Den ska ta reda på vad barn önskar sig och hur barns beteende ser ut när det kommer till nyhetskonsumtion. Förstudien ska även resultera i en projektplan för ett projekt där gamification (användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande) och interaktiva element i den digitala nyhetsläsningen används.

Så med detta fyller mediestödet en viktig funktion för att stötta barn och unga i sin medieanvändning, främja tillgången till oberoende nyhetsförmedling samt uppmuntra till nyhetsläsning. Nyheter har en betydande roll för såväl unga som äldre i att förstå världen, demokratin och minska fördomar. Du kan läsa mer om de olika mediestöden på vår webbplats.

Innovations- och utvecklingsstöd

Det går inte att söka innovations- och utvecklingsstöd. Läs mer om nya mediestödet.

Allmänt om stöd till medier

Läs mer om vilka stöd som finns till medier och vilka de riktar sig till.