There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Blogg om Mediestödet - Myndigheten för press, radio och tv

Frågor och svar kring det nya mediestödet

Regeringen beslutade den 14 oktober 2021 att tillsätta en Mediestödsutredning med syfte att utreda och förankra förändringar i press- och mediestöden. Den 27 juni 2022 redovisade utredningen sina förslag med avsikten att bestämmelserna om det nya mediestödet ska gälla från och med den 1 januari 2024.

MPRT får många frågor om det nya stödet och nedan har vi samlat svar på en del av dessa. Vi vill vara tydliga med att tidsplanen är preliminär och kan ändras om processen i till exempel Regeringskansliet, eller EU-kommissionen tar längre tid än vad vi i dagsläget bedömer. Vi arbetar med att förbereda för att kunna ta emot ansökningar så snart som möjligt för att hjälpa branschen att klara finansieringen under början av 2024.

1.    Vilka regler kommer att gälla från och med 1 januari 2024?

De allmänna förutsättningarna för det nya mediestödet ser ut att bli förhållandevis lika de som idag tillämpas enligt mediestödsförordningen (2018:2053). Det nya systemet kommer dock att för första gången regleras i en lag, och i en förordning om mediestöd. Stödet är teknikneutralt och kan lämnas till allmänna nyhetsmedier som ges ut med hög regelbundenhet, har en god användarförankring och en viss andel exklusivt egenproducerat innehåll inom nyhetsbevakning och granskning. Stödet kommer i huvudsak att utges i mån av medel (med undantag av distributionsstödet och varannandagsstödet).   

2.    Hur ser arbetsgången ut?

Regeringskansliet arbetar för närvarande med en proposition om det nya stödet. Propositionen ska komma i juni och det framgår av riksdagens propositionsförteckning. Därefter behöver det nya mediestödet godkännas av Europeiska kommissionen. När sedan stödet har notifierats av EU-kommissionen ska riksdagen besluta om propositionen. Därefter kan en lag och förordning om mediestöd utfärdas och dessa beräknas träda i kraft den 1 januari 2024.

3.    Hur ser stödet ut i korthet?

Utredningen föreslår att driftsstödet som har funnits sedan 1970-talet avvecklas och ersätts med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal. Fokus i det nya stödet är att det ska finnas nyhetsmedier över hela landet som bas för den lokala och regionala demokratin. Följande stödformer finns i förslaget.

 • Allmänt redaktionsstöd samt utökat redaktionsstöd i områden med svag bevakning (vita fläckar-stöd)
 • Övergångsstöd för tidningar som haft driftsstöd
 • Distributionsstöd
 • Stöd för varannandagsutdelning (regleras i förordning 2021:1205)

4.    Har förslaget stöd i riksdagen?

Förslaget har förankrats hos riksdagens partier och det finns ett stöd hos majoriteten av dessa. Det finns därmed goda förutsättningar för att stödet ska röstas igenom i riksdagen i höst.

5.    Vet ni att förslaget som helhet kommer att vara det som röstas igenom?

Vi vet inget ytterligare om grundkrav med mera än det som framgår av förslaget. Vi hänvisar därför till utredningens förslag till dess att en proposition lämnas i juni.

6.    Vad gör MPRT nu?

Vi arbetar för närvarade med att förbereda oss för det nya mediestödssystemet. I det arbetet ingår det att ta fram föreskrifter, ett ansökningsförfarande och information till de som vill söka stödet. Vi kommer under tiden att ha en dialog med mediernas branschorganisationer och löpande informera på vår webbplats om vad vi avser ska gälla så snart som vi har information att lämna.

7.    När kan aktörer få lämna synpunkter på myndighetens föreskrifter?

Vi kommer att remittera föreskrifter om stödet efter att propositionen har kommit, då kan ni se hur MPRT tänker sig att tolka och tillämpa lagen och förordningen och då kan aktörer få en möjlighet att lämna synpunkter på våra föreskrifter.

8.    Vad händer efter remisstidens avslut?

När remisstiden är avslutad kommer vi ta del av synpunkter som kommit in och därefter öppna en ansökningsomgång i oktober eller november. Därefter kommer vi att handlägga ansökningarna.

9.    När kommer mediestödsnämnden besluta vilka som får stöd?

Under första kvartalet 2024. Tidplanen är i nuläget osäker men vi kommer att arbeta för att vara snabbt på bollen och hantera ansökningar från branschen så tidigt det bara går.

 

 1. Proposition lämnas i juni
 2. MPRT remitterar utkast till föreskrifter och en konsekvensutredning om stödet under sommaren/tidig höst
 3. Sverige (Regeringskansliet) ansöker därefter om s.k. notifiering hos EU-kommissionen. Det är en del av EU:s regler kring statsstöd och handlar om att stödet ska godkännas innan det kan bli verklighet.
 4. MPRT öppnar för att ta emot ansökningar under senhösten 2023
 5. Under hösten röstar riksdagen om propositionen
 6. Regeringen fattar beslut om en lag och en förordning
 7. MPRT beslutar om föreskrifter
 8. Mediestödsnämnden fattar beslut om fördelningen av stödet (kvartal 1 2024)