There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Demokratiuppdrag - Myndigheten för press, radio och tv

Demokratiuppdraget fortsätter

År 2021 fick Myndigheten för press, radio och tv ett förstärkt demokratiuppdrag av regeringen. Syftet var att genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden med anledning av att demokratin i Sverige fyllde 100 år. I denna blogg summerar vi vårt arbete med regeringsuppdraget ”Demokratin 100 år”.

I genomförandet av Demokrati 100 år har vi fokuserat på att förmedla kunskap om de demokratistärkande delar som finns i vårt ordinarie uppdrag och vår instruktion. Att värna en mångfald av fria oberoende medier, att stärka yttrandefriheten, att se till att flera röster kommer till tals och att vi alla har tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier, är något vi jobbar för varje dag. Till detta har vi stöd av våra verksamhetsområden såsom granskning av radio- och tv-program, mediestöd, ansvarigt utgivarskap, medieutveckling, regelverket för de som publicerar på nätet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi har också spridit kunskap om det mediepolitiska systemet och mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle, komplexiteten i mediemiljön och innebörden av yttrandefriheten som en mänsklig och medborgerlig rättighet. Tryckfrihet och yttrandefrihet är viktiga delar i den svenska demokratin och mediernas demokratiska roll har bidragit till ett samhälle som präglas av hög tillit mellan människor och låg korruption.

Våra övergripande mål för uppdraget har varit följande:

  • Arbeta för att öka insikten om betydelsen av yttrandefrihetens, mångfaldens och tillgänglighetens betydelse för demokratin.
  • Verka för att fler aktivt deltar och står upp för demokratin, och bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.
  • Arbeta för att fler får en god kunskap och medvetenhet om myndighetens demokratistärkande uppdrag.

Vi har genomfört det förstärkta uppdraget både som ett internt och externt projekt. Internt har vi fördjupat vår organisations kunskap genom att vi återkommande har bjudit in relevanta föreläsare. Externt har vi verkat på olika samhälleliga nivåer, regionalt, nationellt och internationellt.

Det har varit en händelserik tid fylld med ett flertal aktiviteter för att stärka demokratin. Vi har breddat våra målgrupper genom medverkan i format som podd, film och seminarier med ämnen som yttrandefrihet, ansvarigt utgivarskap och granskningsnämndens arbete. Vi har flera fördjupade samarbeten som fortskrider med målsättning att öka våra målgruppers kunskap om det demokratiska systemet relaterat till vårt uppdrag. Vi har höjt vår röst avseende hot och hat mot offentliganställda. Därtill har vi skrivit blogginlägg och medverkat i sammanhang utifrån vår expertroll – för att synliggöra de demokratiska värdena och verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet på mediemarknaden. Vi har också blivit mer och mer delaktiga vad gäller det internationella arbetet; vi följer och kommunicerar den medieutveckling som sker på EU-nivå. Vi har även kontinuerligt förstärkt vår kommunikation.

I april 2022 slutrapporterade vi vårt uppdrag till regeringen. Vi fortsätter nu att jobba med att stärka demokratin och synliggöra de demokratiska värden som finns kopplat till vår verksamhet. Genom att följa, analysera och kommunicera våra insikter om medieutvecklingen och mediepolitiken bidrar vi till ökad kunskap i en tid när mediemarknaden förändras i allt snabbare takt. Så därför fortgår det demokratistärkande arbetet som är viktigare än någonsin i det så föränderliga medielandskap vi befinner oss i.

I vår slutrapport kan du ta del av en mer utförlig redovisning.