There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Textning av radioprogram gynnar demokratin - Myndigheten för press, radio och tv

Inför sommaren 2020 - debatten om tillgänglighet till radio aktuell på nytt

Att textning av radioprogram gynnar demokratin är något som myndigheten påtalade redan i september 2019 sedan hörselskadade riktat kritik mot SR för att inte ha tillgängliggjort programmet Sommar i P1. Det skulle enligt myndigheten gynna många att texta/transkribera sådana ”lägereldar” som utgör grund för samtal och delaktighet i aktuella frågor. Vi konstaterade att inom ramarna som regeringen gett SR i uppdraget i allmänhetens tjänst kan SR möta ett tillgänglighetsbehov även om det inte finns ett specifikt krav.

-Vi uttryckte också att vi anser att regeringen borde överväga en lösning för att kunna ställa krav. Den ståndpunkten håller myndigheten fast vid, säger generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson, och betonar myndighetens uppdrag att verka för yttrandefrihet och tillgänglighet.

Textning av radioprogram gynnar demokratin

Under sommaren har föreningen Unga hörselskadade kritiserat Sveriges Radio (SR) för att bolaget inte textar eller teckenspråkstolkar programmen Sommar i P1. Kritiken handlar om att hörselskadade inte kan ta del av de populära programmen. Frågor som har rests i debatten är å ena sidan om SR har en skyldighet att tillhandahålla program för personer med funktionsnedsättning, å andra sidan vad SR kan och får göra. Här reder vi ut vad som gäller.

Vilka krav ställs på SR att tillgängliggöra program?

Det finns inte något krav på tilläggstjänster, exempelvis att texta eller tolka radioprogram. Däremot ska själva innehållet i sändningarna vara tillgängligt/anpassat.

Vad menas med anpassning av innehållet?

Regeringen har beslutat att innehållet i radiosändningarna ska utformas så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att SR har en skyldighet att sända program som är särskilt anpassade. Ett sådant exempel kan vara nyhetsprogram som är anpassade för personer med kognitiv funktionsnedsättning. SR ska också prioritera god hörbarhet och ha en dialog med de berörda grupperna. Det långsiktiga målet är att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare.

Kan SR ändå göra ett radioprogram tillgängligt genom text?

Ja, det kan SR göra. Inom de ramar som regeringen beslutat om i anslagsvillkor och sändningstillstånd avgör SR självt hur verksamheten bedrivs och resurserna fördelas.

Vår ståndpunkt

Vi anser att även hörselskadade ska kunna ta del av mediernas innehåll och frågan om krav bör utredas

Alla ska kunna ta del av mediernas innehåll, en förutsättning för att kunna utöva sin informations- och yttrandefrihet. Att tillgängliggöra ”lägereldar”, dvs. sådana public service-program som fångar stor uppmärksamhet och utgör grund för samtal och delaktighet i aktuella frågor vore ett angeläget steg i riktningen mot målet att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare. Det skulle gynna många och är en demokratifråga.

Vi anser att regeringen så snart som möjligt bör överväga en lösning som gör det möjligt att ställa krav på att radioprogram i allmänhetens tjänst ska göras tillgängliga genom exempelvis textning.

//Charlotte Ingvar-Nillson, generaldirektör

 

Myndigheten för press, radio och tv har i uppdrag att verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.