There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Personsöktjänster på internet oroar många visar en ny rapport från Datainspektionen - Myndigheten för press, radio och tv

Personsöktjänster på internet oroar många visar en ny rapport från Datainspektionen

Idag publicerar Datainspektionen en ny rapport om klagomål som de får in och som rör webbplatser som masspublicerar personuppgifter. Enligt rapporten upplever många dessa tjänster som ett integritetsintrång. Även om den personliga integriteten har stärkts med den nya dataskyddsförordningen så kan dessa webbplatser publicera uppgifterna med stöd av ett utgivningsbevis som utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv. Även vi har märkt en ökning av klagomål och därför ser vi positivt på att Datainspektionen uppmärksammar frågan.

Charlotte Ingvar-Nilsson är generaldirektör för MPRT och kommenterar Datainspektionens rapport Klagomål mot personsöktjänster med frivilligt utgivningsbevis utifrån MPRT:s perspektiv.

En av MPRT:s uppgifter är att utfärda utgivningsbevis för databaser. Det är i grunden något positivt som stärker yttrandefriheten för exempelvis online-tidningar och annan elektronisk media. Möjligheten kan emellertid användas för publiceringar som inte ligger inom yttrandefrihetens kärnändamål och som innebär integritetsintrång. Det är därför bra att Datainspektionen uppmärksammar frågan om klagomål mot personsöktjänster med utgivningsbevis.

Vi på MPRT känner igen den situation Datainspektionen beskriver såtillvida att

  • MPRT får många klagomål riktade mot olika sajter med utgivningsbevis,
  • anmälarna anger att de upplever integritetsintrång och känner oro och rädsla för att drabbas av negativa konsekvenser.
  • många telefonsamtal och mejl rör just MrKoll.se

Lagstiftningen är sådan att om de formella förutsättningarna är uppfyllda ska MPRT utfärda utgivningsbevis, vi får således inte göra någon bedömning av ändamålet/innehållet på t.ex. en webbplats.

MPRT kan bara återkalla ett utgivningsbevis om de formella förutsättningarna för att få ett utgivningsbevis inte längre är uppfyllda. Även om en publicering innebär ett integritetsintrång, att en person känner oro och rädsla eller på annat sätt drabbas av negativa konsekvenser har inte MPRT rätt att återkalla utgivningsbeviset.

Det är bra att 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté har i uppdrag att utreda frågan om grundlagsskydd för publicering av uppgifter om lagöverträdelser ska inskränkas och vilka effekter en sådan reglering skulle få. Redan 2017 föreslog regeringen att grundlagsskyddet för vissa söktjänster skulle begränsas. För förslagen som gällde känsliga personuppgifter som exempelvis hälsa och sexuell läggning fanns ett tillräckligt stöd för en grundlagsändring. Då det saknades ett brett samförstånd i riksdagen om att ändra grundlagen även när det gäller publicering av uppgifter om lagöverträdelser beslutades att frågan skulle utredas på nytt.