There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Bra att privatlivsintrång på webben granskas - Myndigheten för press, radio och tv

Bra att privatlivsintrång på webben granskas

När Medieombudsmannen (MO) och Mediernas etiknämnd (ME) inrättades 1 januari 2020 innebar det ett nytt självregleringssystem. Det nya systemet omfattar inte bara tidningar och tidskrifter utan även publiceringar i radio och tv samt på deras webbplattformar när det gäller frågor om privatlivsintrång. Vi är positiva till att MO/ME tar över prövningen av privatlivsintrång. Vi ser samtidigt ett ökat behov av att vägleda allmänheten och anser att bristen på transparens i självregleringsprocessen bör diskuteras

Vi välkomnar självreglering

Myndigheten för press, radio och tv har sedan länge välkomnat att möjligheten att anmäla intrång i privatlivet utvidgas till att även omfatta publiceringar på webben. Det är bra om den som känner sig kränkt av en publicering kan vända sig till en opartisk instans, oavsett var den görs.

  -Det handlar om att tillit och granskning hänger ihop, säger generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson, och menar att det för tillit till medierna krävs någon form av oberoende granskning. 

Förändringar för konsumenter som vill anmäla

Med det nya systemet så kan privatlivsintrång i radio- och tv-program i dag anmälas till både granskningsnämnden och MO/ME. En skillnad som tabellen nedan visar är att MO/ME kan hantera anmälningar om privatlivsintrång som skett även på webben.

Likheter i dessa system är att båda är kostnadsfria för anmälaren och att en prövning av privatlivsintrång görs endast om den berörde själv anmäler.

Följande överblick visar vilka slags frågor i public service-bolagen SR, SVT och UR samt i TV4, och var det har publicerats, som i dag (2020) kan prövas av granskningsnämnden (GRN) respektive MO/ME.

Översikt över vilka ärendetyper som kan prövas av GRN resp MO/ME

Fråga Radio och tv Play-tjänster Skrivna artiklar och innehåll på bolagens webbplatser och tjänster på nätet
Privatliv GRN, MO/ME MO/ME MO/ME
Saklighet GRN -** -
Opartiskhet * GRN -** -
Beriktigande (rättelse) GRN -** -
Genmäle* (rätt till replik) GRN -** -
Innehåll som är diskriminerande eller uppenbart kränkande mot människor med visst kön, hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsned­sättning GRN -** -
Skydd av barn GRN GRN *** -
Kommersiella meddelanden och gynnande av kommersiella intressen GRN GRN *** -

* gäller public service-bolagen SR, SVT, UR, dvs. inte TV4

** gäller sådant innehåll som enbart visats i play (till exempel SVT Play, TV4 Play). Sådant som också har visats i marknätet, kan prövas på samma sätt som ”Radio och tv” av granskningsnämnden.

*** gäller tv, inte radio

Olika krav på insyn i de båda systemen

En annan skillnad mellan systemen är att det självreglerande systemet inte medger samma insyn för allmänheten som granskningsnämndens granskning eftersom MO/ME:s verksamhet inte omfattas av offentlighetsprincipen. Det principen innebär att alla allmänna handlingar ska lämnas ut till den som begär det, så länge inte sekretess hindrar ett utlämnande. Regeringen har uttryckt att den välkomnar att en diskussion förs för att säkerställa en lämplig avvägning mellan transparens och skydd för den enskildes integritet inom MO/ME. 

  -Det är en självklarhet att medborgare ska ha en möjlighet till god insyn, inte minst i förhållande till verksamheter som finansieras via skattsedeln. Det har en stark inverkan på tilliten till både medieföretagen och granskningssystemet, säger Charlotte Ingvar-Nilsson.

Samarbete viktigt för att vägleda anmälare

Även om ett program anmälts för privatlivsintrång till MO/ME kan programmet dessutom, även fortsättningsvis, anmälas till granskningsnämnden för prövning utifrån andra aspekter än privatlivet, till exempel om uppgifter haft saklig grund eller om programföretaget tagit ställning i en privaträttslig konflikt. För att underlätta för medborgarna är det nödvändigt att myndigheten och MO/ME har en nära dialog när det gäller anmälningar som skickats till fel instans eller som kan prövas av båda systemen men utifrån olika aspekter och villkor.

Ändringar i sändningstillstånden från 2021

När det gäller privatlivsbedömningar föreslår regeringen att villkoret om respekt för privatlivet lyfts ur sändningstillståndet för public service från och med 1 januari 2021. Det innebär att granskningsnämnden inte längre kommer att pröva frågor om privatlivsintrång när det gäller SR, SVT och UR. Sådana prövningar kommer enbart att göras hos MO/ME.

För TV4 och andra kommersiella svenska kanaler i marknätet är det inte regeringen utan Myndigheten för press, radio och tv som beslutar om tillstånd och tillståndsvillkor. Om en kommersiell tillståndshavare begär att ett villkor ska tas bort kommer myndigheten ta ställning till en sådan begäran. Dessutom kommer myndigheten att se över tillstånden för de kommersiella aktörerna så snart villkoret om respekt för privatlivet har tagits bort från public service-bolagens sändningstillstånd. 

Granskningsnämnden har en viktig roll även framåt

Självregleringen omfattar en liten del av det som hanteras av myndigheten, även efter ändringar från 2021. Därför kommer granskningsnämnden även i framtiden spela en viktig roll i granskningen av medierna.

Den 1 januari 2020 ersattes Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON) av Allmänhetens medieombudsman (MO) och Mediernas etiknämnd (ME). Det nya systemet omfattar inte bara tidningar och tidskrifter, utan också radio och tv. Det innebär att det som sänts i TV4, SR, SVT och UR, och som publicerats på deras webbplatser eller i andra tjänster under deras varumärke, kan anmälas till MO/ME, förutsatt att det rör privatlivet där anmälaren är personligen utpekad.

Källa: Medieombudsmannen.se