There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Arbetet med fördela krisstöd till medier - Myndigheten för press, radio och tv

Arbetet med att fördela 1,5 miljarder till krisande nyhetsmedier är i full gång

Regeringen har gett MPRT i uppdrag att som en första åtgärd fördela 200 miljoner kronor extra till allmänna nyhetsmedier i olika typer av krisstöd. För att stötta mediebranschen i den svåra ekonomiska situationen som covid-19 pandemin orsakat så har vi har ställt våra resurser till förfogande.

Pandemin drabbar stora delar av samhället och tidningar och andra nyhetsmedier har hamnat i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Regeringen har infört krisåtgärder som består av dels lättnader i regelverket, dels ökade medel till nyhetsmedierna.

-Just nu är nyhetsläget extraordinärt och allas våra behov av nyhetsjournalistik och tillförlitlig information är större än någonsin. Det är oroande och ytterst bekymmersamt att medierna drabbas så hårt av intäktsbortfall i denna situation. Regeringen har avsatt 700 miljoner kronor för att stötta branschen och vi gör allt vi kan för att krisåtgärderna ska nå medierna så snabbt som möjligt, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT.

Vi har ställt om verksamheten för att snabbt kunna hantera de åtgärder som regeringen beslutat om.

  1. Driftstöd har betalats ut i förtid
  2. Kravet på att en tidning ska ha 55 procent eget redaktionellt material för att kunna få driftsstöd har slopats för en period.
  3. Ytterligare 50 miljoner kronor ska lämnas i stöd för lokal journalistik utöver de tidigare avsatta 70 miljonerna. Dessutom har taket för stödet höjts. Vi kommer att betala ut 120 miljoner kronor i början på juli för att stötta den lokal journalistiken.
  4. 150 miljoner kronor ska lämnas i ett nytt distributionsstöd till tryckta nyhetstidningar när regeringen har beslutat om en förordning.

1. Vi har betalat ut driftsstöd för 260 miljoner kronor i förtid

Över 600 miljoner kronor har i år beviljats i driftsstöd till tidningsföretag runt om i landet. Stödet betalas vanligtvis ut med en tolftedel varje månad. I maj erbjöd vi företagen en möjlighet att få ut hela årets kvarvarande medel redan nu. 53 av 72 tidningar valde att begära att få ut sina pengar i förskott.

2. Regellättnader för tidningar med driftsstöd

Tidningar med driftsstöd ska ha minst 55 procent eget redaktionellt innehåll. Mellan den 1 april och den 30 september i år kan tidningarna ha mer gemensamt redaktionellt innehåll med andra medier utan att riskera att förlora rätten till driftsstöd.

3. Rekordstort intresse för det lokala stödet - 120 miljoner kronor kommer att lämnas redan i sommar

Ansökningsperioden för lokal journalistik förlängdes under våren för att fler skulle ha möjlighet söka. 230 ansökningar från nyhetsmedier över hela landet till ett sammanlagt belopp om 230 miljoner kronor kom in. Just nu pågår ett intensivt arbete med att handlägga alla ansökningar så att pengarna kan delas ut till medierna redan i sommar. 

4. Vi står redo att öppna en ansökningsomgång om det extra distributionsstödet och är förberedda för en snabb handläggning

Vi har vidtagit de åtgärder som krävs för att hantera en ansökningsomgång under sommaren. Så snart som regeringen har fattat beslut om en förordning öppnar vi ansökningsomgången. När vi har någon ytterligare information bjuder vi in till öppna webbinarier för att presentera stödet och svara på era frågor.

En förutsättning för en snabb hantering är att era ansökningar är kompletta och att de intyg från revisorer som kommer att behövas bifogas ansökningarna. Ni måste också vara beredda på att snabbt svara på eventuella frågor under semesterperioden.

Regeringen har redan informerat om att stödet kommer att ha följande utgångspunkter. Stöd ska kunna lämnas till juridiska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar för utgivningen under april – juni. Syftet är att stödja tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av det bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av utbrottet av det nya coronaviruset.

Fördelningen av stöd förutsätter att riksdagen och regeringen fattar nödvändiga beslut och att stödet godkänns av EU-kommissionen.

Ytterligare 500 miljoner kronor ska lämnas i ett nytt stöd till allmänna nyhetsmedier

Regeringen har aviserat att ytterligare 500 miljoner kronor ska lämnas till allmänna nyhetsmedier med anledning av pandemin. Vi har ännu ingen information om när detta kan ske.

Sammantaget innebär alla dessa åtgärder att MPRT kommer att betala ut nästan 1,5 miljarder kronor till allmänna nyhetsmedier under året.