Information om tillstånd för marksänd tv – regionala sändningar

Den senaste tiden har frågor kring TV4 AB:s sändningstillstånd för TV4 och villkoren för kanalens regionala sändningar diskuterats. Med hänsyn till detta kan det finnas ett behov av förtydligande från Myndigheten för press, radio och tv:s sida vad gäller de regler som finns vid tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv.

Sedan 2008 meddelar Myndigheten för press, radio och tv tillstånd för alla utom public service-bolagen där regeringen meddelar tillstånd. Vi arbetar efter de regler som finns i radio- och tv-lagen. De tillstånd som vi meddelade 2008 löpte ut den 31 mars 2014 och efter en tillståndsprocess meddelade vi 57 tillstånd att sända tv och sökbar text-tv, bl.a. för TV4 AB och kanalen TV4.

Tillstånd innebär både rättigheter och skyldigheter

Ett tillstånd består av rättigheter och skyldigheter. Innan myndigheten meddelar ett tillstånd ska den sökande yttra sig över de villkor som myndigheten vill ställa upp för tillståndet. Vi får inte förena ett tillstånd med andra programrelaterade villkor än dem som den sökande godtagit. Motsvarande regel har funnits åtminstone sedan radio- och TV-lagen infördes 1996.

Att vi bara kan ställa upp programrelaterade villkor som den sökande godtagit beror dels på att programföretagens redaktionella självständighet ska värnas, dels att programföretagen själva har den bästa möjligheten att bedöma vad som är praktiskt genomförbart. Omsorgen om den redaktionella självständigheten har ytterst sin grund i yttrandefrihetsgrundlagens reglering om att den som sänder radioprogram självständigt avgör vad som ska förekomma i programmen.

En skyldighet att regionalt sända och producera program är ett programrelaterat villkor och vi kan inte sätta upp andra villkor än vad, i det här fallet, TV4 AB godtagit.

Regionala sändningar i TV4:s tillstånd

I det tillstånd som gällde fram till den 31 mars 2014 fanns ett villkor om att TV4 AB regionalt skulle sända program i minst 16 områden. I genomsnitt skulle antalet regionala program vara fem per dygn. Enligt det tillstånd som gäller från och med den 1 april 2014 ska TV4 AB sända regionala program. Skillnaden är således att det inte längre anges att TV4 AB ska sända regionala program i ett visst antal områden eller att TV4 AB ska sända ett visst antal program.

Det har sedan 2008 inte funnits något krav att TV4 AB ska producera program regionalt. Inte heller har det funnits något krav på att de regionala programmen ska ha ett visst innehåll, exempelvis nyheter.

Att återinföra krav på att TV4 AB ska sända regionala program i ett visst antal områden och att ett visst antal program ska sändas regionalt varje dag skulle, enligt myndighetens mening, kräva en ändring i radio- och tv-lagen som innebär att programrelaterade villkor ska kunna uppställas även om programbolaget inte godtar dessa. En sådan ändring måste föregås av en bedömning om den kan anses vara förenlig med yttrandefrihetsgrundlagen.

Tillbaka till Krav och regler

Senast uppdaterad 2016-01-14