Ansökan om innovations- och utvecklingsstöd 2020

Nu har årets ansökningsomgång till innovations- och utvecklingsstöd öppnat. Här hittar du all information som du behöver inför din ansökan. Alla dokument och länkar hittar du längst ner på sidan.

Ansökningsperiod

Årets ansökningsomgång för innovations- och utvecklingsstöd är öppen från och med 16 mars till och med 15 juni.

Skicka in ansökan

Du ansöker via myndighetens e-tjänster. Detaljerade instruktioner för vad ansökan ska innehålla finns i dokumentet Vägledning för ansökan om mediestöd längst ner på sidan.

Ansökan består bland annat av frågor om det sökande mediet, den planerade insatsen och området som insatsen avser. En person som är behörig att företräda företaget ska försäkra uppgifterna i ansökan.

Följande handlingar ska bifogas med ansökan:

  • Blanketten Finansiering och kostnader 
  • Teknisk redovisning med revisorsintyg eller intyg från Kantar Media Audit (se instruktioner längre ner på den här sidan)
  • Utgivningsbevis (utfärdat av MPRT eller PRV)
  • Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande
  • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden eller motsvarande

Alla blanketter finns längst ner på sidan. 

Teknisk redovisning

En förutsättning för att kunna bli beviljad stöd är att mediet kan visa att det uppfyller kraven på hög regelbundenhet, god användarförankring och redaktionellt respektive exklusivt innehåll. För detta krävs ett intyg som skickas in till myndigheten i samband med ansökan. För tryckta tidningar kan Kantar Media Audit (tidigare TS Mediefakta AB) ta fram ett så kallat mediestödsintyg. För andra än tryckta tidningar gäller följande:

Ett intyg kan utfärdas antingen av Kantar Media Audit eller valfri auktoriserad revisor som mediet själva väljer. För att kunna utfärda ett intyg behöver Kantar Media Audit eller revisorn ta del av underlag från mediet. Vi rekommenderar därför att sökande börjar med att läsa instruktionerna nedan om hur dessa underlag ska tas fram.

För den tekniska mätningen ska två underlag tas fram.

1. Ta fram utgåvoprotokoll för varje utgåva under 2019

Utgåvoprotokoll tas fram för att mäta andelen redaktionellt material och andelen exklusivt egenproducerat innehåll. Som utgåva räknas varje publicering eller sändning av ett medium, till exempel ett nummer av en tidning eller en webbradiosändning. Om ett medium publicerar material löpande, exempelvis på webben, behöver mediet själva bestämma vad som är en utgåva. Det kan till exempel vara allt som publiceras mellan en tisdag och nästa tisdag.

Ett utgåvoprotokoll är en sammanfattning av vilka innehållsobjekt som finns med i varje utgåva. Ett innehållsobjekt kan vara en bild, en annons, en artikel eller ett nyhetsinslag. Varje sådant innehållsobjekt behöver beskrivas med några egenskaper, exempelvis hur många tecken det omfattar (bilder och ljud omvandlas till tecken enligt instruktionerna), om det är en annons eller inte och om det är exklusivt material. All information om ett innehållsobjekt ska skrivas på en rad i ett Exceldokument. Utgåvoprotokollen är utformade för att stämma överens med e-plikten till Kungliga Biblioteket. Nedan finns ett exempel på utgåvoprotokoll för en webbplats. Närmare instruktioner finns i myndighetens instruktioner för teknisk mätning. 

2. Gör en trafikmätning för varje utgåva under 2019

Trafikmätningen görs för att mäta mediets användarförankring. Du gör en trafikmätning för webben via godkända tredjepartsverktyg. Trafikmätningen ska göras enligt myndighetens instruktioner, det är till exempel endast besök/lyssningar/visningar från Sverige som kan räknas.

3. Lämna båda underlagen till en auktoriserad revisor

Revisorn går igenom underlagen utifrån myndighetens instruktioner och intygar att mätningen gått till på rätt sätt och att mediet uppfyller de krav som ställs enligt förordningen. Revisorn skriver under ett intyg som sedan lämnas till myndigheten (Se Mall för revisionsblankett nedan)

4. Skicka in revisorsintyget till myndigheten i e-tjänsten

Myndigheten kontrollerar att mediet uppfyller kraven och att revisorn är auktoriserad. Om mätningen inte kan skickas in i samband med ansökan går det bra att komplettera i efterhand. Meddela i så fall myndigheten detta vid ansökan. Observera att det är obligatoriskt att ladda upp ett dokument i e-tjänsten, det går dock bra att ladda upp ett tomt dokument.

Beslut om stöd

Mediestödsnämnden fattar beslut om innovations- och utvecklingsstöd. Nämnden har som mål att kunna fatta besluten vid sitt sammanträde i oktober. Beslut kan dock komma att fattas tidigare eller senare.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Box 33 | 121 25 Stockholm-Globen

Dokument • Vägledning för ansökan om mediestöd • Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd • Mall för revisionsblankett • Finansiering och kostnader för ansökan Länkar Länkar om tillgänglighet Medieombudsmannen 

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-03-16