Sök mediestöd

Här hittar du information om det nya mediestödet.

Allmänna nyhetsmedier kan söka stöd

Allmänna nyhetsmedier kan söka stöd för lokal journalistik. För att ses som ett allmänt nyhetsmedium ska mediet ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Mediet ska också ha ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

Mer information stödet och hur man ansöker finns i Vägledning inför ansökan om mediestöd 

Förutsättningar för stöd

Det finns vissa förutsättningar som mediet måste uppfylla. För att beviljas stöd ska det allmänna nyhetsmediet:

 • ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet
 • ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet
 • vara allmänt tillgängliga
 • ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser
 • ha en ansvarig utgivare
 • följa god medieetisk sed
 • främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • vara riktad till en svensk målgrupp
 • publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet)
 • ha minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring)

Det är förhållanden under det år som föregår ansökan som ligger till grund för bedömningen.

Det finns lättnader, bland annat för allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna samt för nystartade allmänna nyhetsmedier. Det finns även lättnader första året för nyhetsmedier som söker stöd för lokal journalistik och som ännu inte uppnår kravet på bl.a. 50 procent redaktionellt innehåll.

Främjande för tillgänglighet

En förutsättning för att beviljas stöd är att mediet aktivt arbetar för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. En utgångspunkt bör vara att universell utformning eftersträvas så långt möjligt, dvs. utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Arbetet ska utgå från gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering. Under Länkar om tillgänglighet finns ett antal länkar med information om digital tillgänglighet och gällande standarder.

Teknisk redovisning

Allmänna nyhetsmedier som söker stöd ska lämna in uppgifter om god användarförankring, hög regelbundenhet, omfattning och andel redaktionellt innehåll samt exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll.

God användarförankring mäts genom trafikrapporter. Övriga uppgifter mäts genom utgåvor och utgåvoprotokoll. Instruktioner för mätning finns i Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd .

Redovisningen ska intygas av auktoriserad revisor. Instruktioner och mall för revision finns i Mall för revisionsblankett.

Som alternativ kan nyhetsmediet lämna motsvarande intyg av oberoende organ som godkänts av Myndigheten för press, radio och tv. 

Godkända tredjepartsverktyg

I anvisningen hänvisas till godkända tredjepartsverktyg för mätning. För att ett tredjepartsverktyg för mätning ska godkännas måste det själv vara, eller tillhöra en plattform, som under mätperioden är allmänt erkänt och etablerat på marknaden. 

Ett mätverktyg eller plattform kan anses vara etablerat först om det, för medieformatet, har en ansenlig marknadsandel eller betydande antal aktiva professionella användare. Eftersom nya verktyg/plattformar introduceras över tid och praxis utvecklas går det inte att att i förtid strikt definiera vilka verktyg som godkänns, men några exempel på godkända lösningar idag är:  

Video

 • Youtube
 • Dailymotion
 • Vimeo
 • Twitch

Ljud 

 • Acast
 • Radioplay

Webb

Senast uppdaterad 2019-02-07