En lång rad med vikta tidningar.

Stöd till medier

För att främja möjligheterna till mångfald inom dagspressen finns presstödet som fördelas av mediestödsnämnden. Under 2019 införs ett mediestöd som komplement till presstödet. Syftet med presstödet är att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning samt en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Mediestödsnämnden är en del av myndigheten och beslutar om presstöd till tidningar.

Om du företräder ett företag som ger ut en dagstidning som uppfyller kriterierna för presstöd så kan du ansöka hos myndigheten om stöd. Det är mediestödsnämnden som fattar beslut.

Tidningen ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska komma ut med minst ett nummer per vecka och ha minst 1 500 betalande abonnenter.

Det finns två olika former av presstöd

Driftsstöd lämnas för driften av tidningarna som både kan ha en digital upplaga eller ges ut på papper. Stödet baseras på upplagan och hur ofta tidningen kommer ut.

Distributionsstödet lämnas för varje utdelat exemplar av en dagstidning som deltar i samdistributionen. Stödet förmedlas av ett distributionsföretag månadsvis i efterhand.

Tidigare fanns utvecklingsstödet som skulle ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Från 2019 ersätts det av Innovations- och utvecklingsstödet som är en del av det nya mediestödet.

Ändrade föreskrifter för presstöd 

Ändringar har gjorts i föreskrifter för presstöd p.g.a. att det särskilda beslutsorgan inom myndigheten som hanterar presstöd bytt namn till mediestödsnämnden och i syfte att förtydliga vissa begrepp och dess tillämpning utifrån behov som uppkommit samt med beaktande av inkomna remissynpunkter. De ändrade föreskrifterna träder i kraft den 31 januari 2019.

Läs och ladda ner föreskrifterna här.

Nytt mediestöd

I propositionen Journalistik i hela landet föreslås två nya former av teknikneutrala mediestöd. Ett utvidgat utvecklings- och innovationsstöd och ett stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. MPRT arbetar med att förbereda införandet av det nya mediestödet.

Läs mer om det nya mediestödet här

Senast uppdaterad 2019-02-07