Kartläggning och analys av tillgänglighetstekniken uppläst text

Myndigheten ska pröva om det finns förutsättningar att öka kraven på TV4 AB så att fler program med översättningstext blir tillgängliggjorda genom tjänsten uppläst text. Inför den prövningen har myndigheten gett konsulten Funka Nu AB i uppdrag att ta fram en rapport om uppläst text och denna rapport ges ni nu möjlighet att lämna synpunkter på.

Funka Nu AB fick i uppdrag av myndigheten att kartlägga vilka olika tekniska lösningar som finns för uppläst text. Funka Nu AB skulle även utvärdera lösningarnas användbarhet och uppskatta vilka kostnader, för TV4 AB och brukare, som respektive lösning är förenad med.

Funka Nu AB har redovisat sitt uppdrag i rapporten Kartläggning och analys av tillgänglighetstekniken uppläst text.  

Synpunkter på Funka Nu AB:s rapport

Den som är intresserad har nu möjlighet att senast den 15 maj 2017 lämna synpunkter på rapporten. Synpunkterna ska sändas till  registrator@mprt.se.  Inkomna synpunkter kan komma att publiceras på myndighetens webbplats.

Myndighetens prövning av eventuellt ökade krav

Myndigheten kommer i samband med den förnyade prövningen av tillgänglighetsbeslutet från 2016 att pröva om det finns förutsättningar att öka kvoterna för uppläst text inför den nivå som inleds den 1 juli 2017, se nedan.

Bakgrund

Myndigheten för press, radio och tv har i uppgift att besluta om i vilken omfattning leverantörer av medietjänster ska vara skyldiga att tillgängliggöra sina tjänster för personer med funktionsnedsättning. Tjänsterna ska tillgängliggöras genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Myndigheten för press, radio och tv beslutade den 29 juni 2016 vilka krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med  funktionsnedsättning som ska gälla under perioden 1 juli 2016–30 juni 2020 (dnr 16/01344)

TV4 AB har enligt beslutet särskilda skyldigheter för fyra av sina programtjänster;

  • TV4
  • TV4 Fakta
  • Sjuan
  • TV12.

De särskilda skyldigheterna innehåller krav på årligt ökande kvoter per teknik. Kvoterna framgår av tabellen nedan.

En prövning av om det finns förutsättningar att öka kvoterna för uppläst text ska enligt beslutet ovan ske inför nivå 2 som inleds den 1 juli 2017. Enligt myndighetens mening är det rimligt att TV4 AB på sikt åläggs ett krav som innebär att 100 procent av all översättningstext till svenska ska tillgängliggöras med tekniken uppläst text. Av särskilt intresse är därför att närmare undersöka TV4 AB:s möjligheter att tillhandahålla en automatiserad lösning för uppläst text, så kallad talsyntes eller text till tal, istället för lösningar med texter inlästa av mänsklig röst.

Skyldigheternas omfattning för TV4, TV4 Fakta, Sjuan och TV12

 

Program med översättningstext
 Nivå 

 Uppläst text

Nivå 1
1 juli 2016–30 juni 2017

0,5

Nivå 2
1 juli 2017–30 juni 2018

1

Nivå 3
1 juli 2018–30 juni 2019

1,5

Nivå 4
1 juli 2019–30 juni 2020

2

Omfattning i procent av sändningstiden
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-04-27