Nya tillstånd för kommersiell radio den 1 augusti 2018

Samtliga tillstånd att sända kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Under hösten 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026

Samtliga tillstånd att sända kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Under hösten 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018–31 juli 2026.

Förslag till nya bestämmelser om kommersiell radio

Regeringen föreslår i en proposition ändringar i radio- och tv-lagen som berör kommersiell radio. Bland annat föreslås att vi ska kunna besluta om större sändningsområden än idag och utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Det ska inte vara möjligt att förfoga över mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det finns skäl anta att det kan påverka på konkurrenssituationen negativt.  Du kan läsa propositionen Vissa frågor om kommersiell radio här.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen kommer att i huvuddrag se ut så här. 

 1. Hösten 2017 kommer det vara möjligt att ansöka om tillstånd i olika sändningsområden.
 2. Ansökningstiden kommer att vara omkring 6 veckor.
 3. Sökande får lämna anbud (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) på de områden de önskar få tillstånd i.
 4. Tillstånd kommer att ges till den som
  a) lämnat högsta anbudet och
  b) bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar.
 5. Det kan, enligt föreslagen lagändring, vara möjligt att förfoga över flera tillstånd i samma sändningsområde om det inte inverkar menligt på konkurrensen.
 6. Vi har för avsikt att fatta beslut om tillstånd omkring årsskiftet 2017/18.
 7. Tillstånden kommer att gälla under tiden 1 augusti 2018–31 juli 2026.
 8. Sändningsavgiften för hela perioden ska betalas in i samband med att sändningarna får inledas i augusti 2018.

Nya större sändningsområden

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att i nära dialog med oss ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio (Ku2016/00937/MF).  Målet för PTS fortsatta analysarbete är att finna frekvensresurser enligt följande, angivna i prioritetsordning:

1. Minst tre sändningsområden med så stor täckning som möjligt och med cirka 80–85 % befolkningstäckning som utgångspunkt.

2. Regionala sändningsområden som har en liknande geografisk täckning som SR:s P4-områden eller som motsvarar länsindelningen.

3. Geografiskt mindre, lokala, sändningsområden över större tätorter.

Läs mer i PTS delredovisning som kan hämtas här. PTS ska redovisa sitt regeringsuppdrag senast den 30 juni 2017.

Myndigheten kommer därefter att besluta om nya sändningsområden utifrån den redovisning som PTS tagit fram. Om de föreslagna lagändringarna går igenom kommer sändningsområdena att bestämmas utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.

Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018­­–2026

Vi arbetar med att ta fram en strategi inför utlysningen som tar upp frågor som inte behandlas direkt i radio- och tv-lagen. Innan strategin fastställs kommer ni ha möjlighet att yttra er över ett utkast till en sådan strategi.

Informationsmöte tillsammans med PTS den 8 mars

Den 8 mars 2017 hade vi tillsammans med PTS  ett informationsmöte angående dels PTS arbete med frekvensplaneringen för analog kommersiell radio och dels vårt arbete inför utlysningen. Du hittar en presentation från mötet bland länkarna under texten.

Ni kan läsa mer om PTS pågående arbete med ny frekvensplan för kommersiell radio här.

Kontaktuppgifter

Eva Bengtsson
eva.bengtsson@mprt.se
08 508 070 24
 
Kerstin Morast 
kerstin.morast@mprt.se
08 508 070 20

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-05-10