Utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Syftet med stödet är att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.

Stöd lämnas i mån av tillgängliga medel, dvs. hur stort utrymme det finns på anslaget för presstöd. För 2018 beräknas upp till 50 miljoner kronor, inklusive tidigare åtaganden, finnas tillgängligt för utvecklingsstöd. Det finns möjlighet att ansöka om stöd två gånger per år. Myndigheten för press, radio och tv beslutar inom vilken tid en ansökan ska ske. Det är presstödsnämnden som sedan beslutar om vilka som beviljas stöd.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här ansöker du om utvecklingsstöd

När ansökningsperioden inleds ansöker du om utvecklingsstöd via myndighetens ansökningsportal.

>> TIll ansökningsportalen

Det finns två olika formulär i portalen:

  • Ansökan om utvecklingsstöd
  • Ansökan om utvecklingsstöd - förstudie

Frågorna i ansökan finns sammanställda att läsa nedan.

>> Läs frågorna i ansökan om utvecklingsstöd här.

>> Läs frågorna i ansökan om utvecklingsstöd - förstudie här.

Samarbetsprojekt

Vid samarbetsprojekt har de tidningar som ska ingå i samarbetet nu en möjlighet att välja hur de ska ansöka om utvecklingsstöd.

  • Varje tidning kan lämna in varsin ansökan.
  • En tidning kan anges som huvudansvarig för projektet. Det är då den tidningen som är ansvarig för hela projektets budget och den redovisning som ska lämnas in.
  • Tidningarna kan lämna in en gemensam ansökan för de tidningar som ingår i samarbetet. De enskilda tidningarna ska då lämna in de bilagor som efterfrågas vid ansökan, exempelvis försäkran om korrekta uppgifter, finansiering och kostnader och utgivningsbevis. Varje enskild tidning blir ansvarig för sin del i projektet och redovisningen av denna.

Information och vägledning för ansökan

Information om hur du loggar in och ansöker i portalen hittar du i vår manual.
>> Ladda ner användarmanual för ansökningsportalen här.

Du hittar all information om hur ansökan går till i myndighetens vägledning.
>> Ladda ner vägledningen om hur du ansöker om utvecklingsstöd här.

Vid ansökan ska du också skicka med bilagorna Utvecklingsstöd - försäkran samt Finansiering och kostnader.
>> Ladda ner bilagan om försäkran här.
>> Ladda ner bilagan om Finansiering och kostnader här.

Insatser för digital utveckling

Det finns inget tak för hur stort stöd som kan beviljas till en insats eller förstudie.

Stöd kan ges till insatser som syftar till:

  • utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
  • utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller
  • utveckling av digitala affärsmodeller.

Stöd kan även lämnas för förstudier inom dessa områden. Utvecklingsstöd får beviljas för en insats under högst tre år och för en förstudie under högst ett år.

Observera!

Insatsen eller förstudien får inte ha inletts innan en ansökan om stöd getts in. Det betyder att den får påbörjas efter att ni lämnat in en ansökan om stöd och innan presstödsnämnden fattat beslut om ni ska få stöd.

Vem kan söka utvecklingsstöd?

Utvecklingsstödet kan sökas av tryckta allmänna nyhetstidningar av dagspresskaraktär vars främsta uppgift är reguljär allmän nyhetsförmedling och samhällsbevakning eller allmänpolitisk opinionsbildning. Stödet får lämnas för insatser som gäller en tryckt allmän nyhetstidning eller till samarbetsprojekt som omfattar flera sådana tidningar.

En tryckt allmän nyhetstidning med rätt till stöd behöver inte vara abonnerad mot betalning, utan kan vara gratisdistribuerad. Den ska ha en distribuerad upplaga om minst 1 500 exemplar.

Tidningen ska ha ett innehåll som under ett kalenderår består av minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll och minst hälften av tidningsutrymmet ska bestå av redaktionellt innehåll. Minst 20 procent av tidningens innehåll ska även bestå av originalmaterial inom allmän nyhetsförmedling och samhällsbevakning eller allmänpolitisk opinionsbildning. Tidningen ska komma ut regelbundet med minst 45 nummer per år och ha kommit ut under minst ett år före ansökan.

Stödet får täcka del av kostnad

Utvecklingsstödet lämnas i form av projektbidrag och får täcka högst 40 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien.

För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien.

En insats eller förstudie får inte finansieras genom driftstöd enligt presstödsförordningen eller av annat statligt stöd.

Tidigare beslut

Presstödsnämnden har fattat beslut om att bevilja utvecklingsstöd vid två tidigare tillfällen. Myndigheten har satt samman ett dokument med korta redogörelser av de olika besluten:

>> Läs presstödsnämndens praxissamling för utvecklingsstöd här.

Redovisning

Den som har tagit emot utvecklingsstöd ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till presstödsnämnden. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som utvecklingsstödet har beviljats för. Hur redovisning ska ske och vid vilka tidpunkter framgår av presstödsnämndens beslut där utvecklingsstöd beviljades.

Myndigheten har fastställt fyra olika blanketter för redovisning:

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-08-21