Presstöd- Myndigheten för press, radio och tv
En lång rad med vikta tidningar.

Att söka presstöd

För att främja möjligheterna till mångfald inom dagspressen finns presstödet som fördelas av presstödsnämnden. Syftet med presstödet är att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning samt en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Presstödsnämnden är en del av myndigheten och beslutar om presstöd till tidningar.

Om du företräder ett företag som ger ut en dagstidning som uppfyller kriterierna för presstöd så kan du ansöka hos myndigheten om stöd. Det är presstödsnämnden som fattar beslut.

Tidningen ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska komma ut med minst ett nummer per vecka och ha minst 1 500 betalande abonnenter.

Det finns tre olika former av presstöd

Driftsstöd lämnas för driften av tidningarna som både kan ha en digital upplaga eller ges ut på papper. Stödet baseras på upplagan och hur ofta tidningen kommer ut.

Distributionsstödet lämnas för varje utdelat exemplar av en dagstidning som deltar i samdistributionen. Stödet förmedlas av ett distributionsföretag månadsvis i efterhand.

Utvecklingsstödet ska ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.

Senast uppdaterad 2016-11-16