Myndighetens logotyp mot en ljusgrå bakgrund.

Om oss

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press radio och tv.

Verksamhet

Vår verksamhet vilar på tre ben varav två av dem är vår kärnverksamhet. Det ena benet i kärnverksamheten innebär att vi beslutar om registrering, avgifter och sändningstillstånd för aktörer på radio- och tv-marknaden, samt press- och mediestöd till tidningar. Kärnverksamhetens andra ben innebär att vi har tillsyn och granskar dessa aktörer så att de följer gällande lagar och regler. Det tredje benet, som också ingår i vårt uppdrag, är att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet samt sprida kunskap om den till allmänheten. Utöver den löpande verksamheten gör vi också årligen ett antal utredningsuppdrag åt regeringen.

Vision

"Vi har ett öppet, innehållsrikt och ansvarsfullt medielandskap"

Med ÖPPET menar vi ett medielandskap som präglas av många och konkurrerande aktörer samt tillgänglighet. Vi bidrar till detta genom vår tillstånds- och presstödsgivning samt genom beslut om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med INNEHÅLLSRIKT menar vi ett medielandskap som innehåller ett brett utbud som tillgodoser olika intressen och smaker. Vi bidrar till detta genom vår tillstånds- och press- och mediestödsgivning samt genom att sprida kunskap om utvecklingen inom medieområdet.

Med ANSVARSFULLT menar vi ett medielandskap där aktörerna tar eget ansvar för att följa gällande regler för innehåll och andra villkor. Vi bidrar till detta genom att öka kännedomen om och respekten för reglerna genom vår tillsyn och information till aktörerna..

Organisation

Vi är ett 30-tal medarbetare på myndigheten och organisationen är uppdelad på tre enheter; ansökan, tillsyn och administrativa enheten. Inom myndigheten finns också två fristående beslutande organ; granskningsnämnden för radio och tv och mediestödsnämnden samt insynsrådet.

Läs mer om granskningsnämnden för radio och tv

Läs mer om mediestödsnämnden

Enheten för ansökan

Enheten hanterar frågor som rör frågor och ärenden som rör tillståndsgivning och press- och mediestöd. Enheten tar även fram föreskrifter.

Enheten för tillsyn

Enheten hanterar tillsynsfrågor och tar emot anmälningar från allmänheten till granskningsnämnden och bereder dessa ärenden. Enheten beslutar även om krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Administrativa enheten

Enheten omfattar myndighetens administrativa och övergripande områden som till exempel ekonomi, verksamhetsplanering samt registratur och arkiv. Dessutom leder enheten myndighetens omvärldsbevakning av medieområdet. Staben har även ansvar för den interna och externa kommunikationen samt IT-frågor.

Insynsrådet

Inom myndigheten finns även ett fristående råd, insynsrådet, vars uppgift är att ha insyn i verksamheten och ge myndighetens chefer råd. Rådet fattar inga beslut utan ledamöterna ska tillföra kunskap och erfarenhet. Ledamöterna utses av regeringen och är förordnade i tre år i taget.

Ledamöter i Insynsrådet:

  • Lars Lindberg
  • Lena Carlsson
  • Ingela Wadbring
  • Björn Appelgren
  • Dan Panas

Ordförande för rådet är generaldirektören för Myndigheten för press, radio och tv. Rådet har möten två till fyra gånger per år.

Senast uppdaterad 2020-03-13