2015-05-27

  Utkast till rapporten om public service-bolagens marknadspåverkan och översynen av systemet för förhandsprövning

  Nu publicerar myndigheten ett utkast till rapporten för de båda uppdragen om att dels analysera public service-bolagens marknadspåverkan, dels att se över systemet för förhandsprövning av nya tjänster.

  Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet. Senast den 24 juni 2015 vill vi ha era synpunkter till adressen uppdrag@mrtv.se. Inkomna synpunkter kan komma att publiceras på vår webbplats och även redogöras för i den slutliga rapporten. Era synpunkter på rapportutkastet är värdefulla för vårt fortsatta arbete och våra slutliga ställningstaganden.

  Ladda ner utkastet till rapporten här.

  Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 08-580 070 00 eller via e-post: uppdrag@mrtv.se.

  Bakgrund

  Regeringen har gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera hur verksamheterna i public service-bolagen påverkar mediemarknaden, när det t.ex. gäller konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort. Vi ska också följa och analysera utvecklingen av bolagens kompletterande tjänster.

  Läs mer om uppdraget att analysera public-servicebolagens marknadspåverkan.

  Sedan kravet på att nya tjänster ska anmälas infördes i programföretagens anslagsvillkor, har inga nya tjänster anmälts.  Därför har myndigheten fått i uppdrag att se över systemet med förhandsprövning och undersöka om det finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster och, om det är motiverat, föreslå förändringar.

  Läs mer om uppdraget att se över systemet för förhandsprövning av nya tjänster.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-05-27