Mer om presstöd

Presstödsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom myndigheten som fördelar statens stöd till dagspressen. Målet med presstödet är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden för att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i hela landet.

Vi ska årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen. 

Presstödsnämnden prövar ansökningarna om presstöd och beslutar om en tidning har rätt till stöd. Presstödet består av två delar, driftsstöd och distributionsstöd.

Presstödsnämnden har sedan 1976 publicerat rapporten Dagspressens ekonomi som ger en samlad bild av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. 2014 innebar en återhämtning för dagspressen från det historiskt dåliga genomsnittliga rörelseresultatet från fjolåret. Trots förbättringen är resultatnivåerna för 2014 under snittet för tidningsbranschens ekonomiska utfall under den period (1976–2014) som mätserien omfattar.

Rapporten Medieekonomi 2016 bygger vidare på Dagspressens ekonomi 2014. Detta blir den 40:e redovisningen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Härutöver redovisas de största svenska radio- och tv-företagen, vilket innebär att analysen kan göras mer heltäckande. Rapportens analys har gjorts av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet. 


Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-12-07