Mer om presstöd

Presstödsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom myndigheten som fördelar statens stöd till dagspressen. Målet med presstödet är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden för att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i hela landet.

Vi ska årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen. 

Presstödsnämnden prövar ansökningarna om presstöd och beslutar om en tidning har rätt till stöd. Presstödet består av två delar, driftsstöd och distributionsstöd.

Presstödsnämnden har mellan åren 1976-2014 publicerat rapporten Dagspressens ekonomi som ger en samlad bild av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag.

Rapporten Medieekonomi 2017 blir den andra i serien Medieutveckling -  Medieekonomi, som delvis bygger vidare på den långa tidsserien för rapporten Dagspressens ekonomi. Vår strävan är att ge en övergripande bild av hur ekonomin ser ut bland de svenska medieföretagen, såväl inom dagspress som etermedier.

Nytt för detta års rapport är att vi försöker ge en bild av dessa aktörers påverkan på den svenska reklammarknaden. Rapporten bygger vidare på de långa tidsserier som Presstödsnämnden
tog fram om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och förändringar i tidningsägandet. Detta blir den 41:a  redovisningen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Härutöver redovisas de största svenska radio- och tv-företagen, vilket innebär att analysen blir mer heltäckande. Rapportens analys har gjorts av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet.


Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-11-21