Nytt mediestöd

Den 1 februari införs ett nytt mediestöd som komplement till presstödet. Det är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd och ett stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning.

Syftet med de nya stöden är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. De nya stöden är teknikneutrala och ska kunna ges till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Det innebär att fler medier än tryckta dagstidningar kommer att kunna söka stödet. 

Remiss av föreskrifter för mediestöd 

Regeringen har beslutat om en förordning som reglerar det nya stödet och som kommer träda i kraft den 1 februari 2019. MPRT har tagit fram ett förslag till föreskrifter för mediestödet.

Läs hela förordningen här.

Läs och ladda ner remissen här.

Läs och ladda ner konsekvensutredningen här.

Förslaget till föreskrifter skickades till ett antal remissinstanser. Synpunkter kunde lämnas fram till och med den 18 januari 2019.

Remisssvaren kan du läsa och ladda ner i slutet av artikeln.

Föreskrifter

Du hittar alla våra föreskrifter under blanketter/publikationer.
Klicka här för att komma till föreskrifterna.

Förslag på teknisk redovisning av underlag för mediestöd

Det nya mediestödet är teknikoberoende och kan sökas av allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. För att digitala medier ska kunna visa att de uppfyller de mätbara tröskelkrav som är förknippade med stödet har vi tagit fram ett förslag på teknisk redovisning för digitala nyhetsmedier. Tryckta medier kan styrka att de uppfyller kraven genom intyg från mätinstitut som i dagens presstöd, eller genom att använda det utgåvoprotokoll som beskrivs i förslaget.  

Läs och ladda ner förslaget på teknisk redovisning här.

Förslaget på teknisk redovisning har skickats till ett antal remissinstanser. Synpunkter togs emot fram till den 18 januari 2019.

Ansökningsomgångar

Ansökningar för mediestödet kommer att ske i en e-tjänst som publiceras på webbplatsen. Ansökan för  innovations- och utvecklingsstödet och stödet för lokal journalistik planeras att öppnas under mars 2019.

Allmänt nyhetsmedium

Enligt propositionen finns det vissa förutsättningar som ska uppfyllas för att räknas som ett allmänt nyhetsmedium. Ett allmänt nyhetsmedium ska ges ut av en juridisk person. Det ska ha en bredd och allsidighet i sin utgivning. Mediet som söker stöd ska kunna visa att det uppfyller definitionen.

Public service och allmänna nyhetsmedier som ges ut av myndigheter, kommuner och landsting kan inte få mediestöd.

Förutsättningar för mediestöd

För att kunna söka mediestöd ska det allmänna nyhetsmediet:

 • ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet
 • ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet
 • är allmänt tillgängliga
 • ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser
 • ha en ansvarig utgivare
 • följa god medieetisk sed
 • främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • vara riktad till en svensk målgrupp
 • publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet) 
 • ha minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring)

Det är förhållanden under föregående kalenderår som ligger till grund för bedömningen.

Det kommer att finnas lättnader i tröskelkraven bland annat för allmänna nyhetsmedier som är riktade till det samiska folket och till nationella minoriteter och för nystartade allmänna nyhetsmedier.

Redaktionellt innehåll

Nyhetsmediet ska ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet. Innehåll består av redaktionellt innehåll och annonser. Redaktionellt innehåll är det innehåll som inte utgörs av annonser. Tydligt avgränsade kringtjänster eller arkiv räknas varken som redaktionellt innehåll eller som annonser.

Nyhetsmediet ska även ha ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll. För att räknas som egenproducerat och exklusivt ska materialet ha tillkommit för eller producerats av det egna nyhetsmediet. Även material som genomgått betydande redaktionell omarbetning eller köpts in enbart för mediet får räknas med. Material som köpts in från till exempel text- eller bildleverantör och som publicerats i flera nyhetsmedier är inte exklusivt och egenproducerat.

Vid ansökan ska nyhetsmediet styrka att det uppfyller kraven på redaktionellt innehåll. Ett förslag på teknisk redovisning av underlag för mediestöd finns beskrivet ovan. Tryckta medier kan styrka att de uppfyller kraven genom intyg från mätinstitut som i dagens presstöd, eller genom att använda det utgåvoprotokoll som beskrivs i förslaget.

Ansvarig utgivare

Enbart medier som har en ansvarig utgivare kan söka de nya mediestöden.

God medieetisk sed

Det allmänna nyhetsmediet ska följa god medieetisk sed. Nyhetsmedier som är anslutna till det pressetiska systemet presumeras uppfylla kravet. Nyhetsmedier som inte är ansluta till det pressetiska systemet kan visa att kravet är uppfyllt på annat sätt. Det är den som söker stöd som ska visa att kravet är uppfyllt.

Länk till PO och PON och information om det pressetiska systemet https://po.se/pressetik/

Främjande för tillgänglighet

Syftet med kravet är att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med att främja tillgängligheten ska utgå från gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering. Under Länkar om tillgänglighet finns ett antal länkar med information om digital tillgänglighet och gällande standarder.

https://www.mprt.se/sv/presstod/nytt-mediestod/lankar-om-tillganglighet/

I ansökan ska nyhetsmediet redogöra för sitt tillgänglighetsarbete och även lämna in en framåtsyftande plan hur man planerar att öka tillgängligheten till det redaktionella innehållet. Detta arbete kommer sedan att redovisas i samband med redovisningen av hur stödet har använts.

I ansökan och vid utvärderingen kommer man ta hänsyn till aktörernas storlek och förutsättningar.

Hög regelbundenhet

Med hög regelbundenhet menas att nyhetsmediet minst 45 gånger per år ska ge ut eller sända aktuellt och relevant redaktionellt innehåll. Ett förslag på teknisk redovisning av underlag för mediestöd finns beskrivet ovan.

God användarförankring

God användarförankring innebär att nyhetsmediet ska ha minst 1500 regelbundna användare varje månad. Ett förslag på teknisk redovisning av underlag för mediestöd finns beskrivet ovan.

Stöd för lokal journalistik

Nyhetsmedier som vill söka stöd för lokal journalistik måste uppfylla de allmänna förutsättningarna som nämns ovan.

Stödet för lokal journalistik kan sökas för insatser för journalistisk bevakning av områden med svag bevakning. Syftet är att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning.

Ett område utgörs i första hand av en kommun men kan också vara en del av en kommun eller flera närliggande kommuner. För att en kommun ska anses vara svagt bevakad behöver den inte helt sakna journalistisk bevakning, det är tillräckligt att området är svagt bevakat. Om det däremot står klart att ett område bevakas bör det inte anses vara svagt bevakat enbart för att där saknas lokalredaktion.

Institutet för mediestudier för statistik över mediers lokala närvaro och institutets databas ger en översikt över vilka områden som kan ses som svagt bevakade. Mediestödsnämnden kommer vid sin bedömning av ett område utgå från den journalistiska bevakningen i området men även se till områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar.

Länk till Institutet för mediestudiers kommunbevakning: http://mediestudier.se/kommunbevakning/

Innovations- och utvecklingsstöd

Nyhetsmedier som vill söka innovations- och utvecklingsstöd måste uppfylla de allmänna förutsättningarna som nämns ovan.

Innovations- och utvecklingsstödet kan sökas för projekt eller förstudier för:

 1. att utveckla sitt redaktionella innehåll i digitala kanaler,
 2. innovationer och utveckling när det gäller digital publicering, eller
 3. utveckling av digitala affärsmodeller.

Projektet eller förstudien får inte ha påbörjats innan ansökan har lämnats in.

Utvecklingsstöd som beviljats före 2019 påverkas inte av förändringen utan följer de regler som gäller för det tidigare utvecklingsstödet.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-07