Möjlighet att ansöka om tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv

Från och med torsdag den 29 augusti 2019 är det möjligt att ansöka om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Du kan ansöka om tillstånd för nationella, regionala eller lokala sändningar. En ansökan kan gälla antingen en sändning i sd- eller hd-kvalitet.

Alla nuvarande tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv som har utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv upphör att gälla den 31 mars 2020. Regeringen beslutar om vilken kapacitet som ska användas för marksänd tv under nästa tillståndsperiod. Det beslutet förväntas komma under hösten 2019.

Ett tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv får endast ges till programföretag som har ekonomiska och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och som är beredd att samarbeta med andra tillståndshavare i tekniska frågor.

När vi utfärdar tillstånd ska vi särskilt ta hänsyn till att sändningsutrymmet tas i anspråk för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar, för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster och av flera av varandra oberoende programföretag. Tillstånden ska börja gälla den 1 april 2020.

Hur man ansöker

Vi strävar efter att hantera ansökningarna elektroniskt. Vi föredrar därför att ansökningar och bilagor endast lämnas in via e-tjänsten. En ansökningsavgift på 45 000 SEK tas ut för varje ansökan. Ansökan och ansökningsavgiften måste tas emot av oss senast den 10 oktober 2019. En ansökan som kommer in för sent kan komma att avvisas.

Har ni frågor kontakta 
Georg Lagerberg, enhetschef, Georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se
Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Ni kan även mejla in era frågor till; registrator@mprt.se

Information om innehållsregler för tv-sändningar i marknätet

Med anledning av att myndigheten utlyser nya tillstånd att sända marksänd tv vill vi informera om de innehållsregler som gäller för sändningarna och granskningsnämnden för radio och tv:s praxis. Det gäller bland annat radio- och tv-lagens bestämmelser om sponsring, annonser, otillbörligt gynnande, produktplacering, sändningsbeteckning samt våld och pornografi.

För frågor om innehållsregler, kontakta
Rasmus Gedda per telefon 08-580 070 12 eller via e-post rasmus.gedda@mprt.se

Strategi 

Myndigheten för radio och tv har, i samråd med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen, tagit fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer har fått möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.

MPRT gör följande ställningstaganden:

  • Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar. 
  • Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
  • Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
  • Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

Läs hela strategin för marksänd tv 2020 här (pdf)

Nya föreskrifter

Myndigheten har beslutat om nya föreskrifter för ansökan om tillstånd och medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd. De ändringarna som gjorts är i huvudsak av redaktionell karaktär, dvs. inga ändringar i sak. 

Läs de nya föreskrifterna för ansökan om tillstånd (pdf)

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-09-02