Inkomna tillståndsansökningar för marksänd tv 2020

Ansökningsperioden för tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv har avslutats och myndigheten har fått in totalt 78 stycken ansökningar av ett 20-tal aktörer.

De nya tillstånden för att sända marksänd tv och sökbar text-tv som utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv kommer att börja gälla fr.o.m. den 1 april 2020. Regeringen har beslutat om vilket sändningsutrymme som ska användas för marksänd tv under kommande tillståndsperiod. 

Ett tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv får endast ges till programföretag som har ekonomiska och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och som är beredd att samarbeta med andra tillståndshavare i tekniska frågor.

När vi utfärdar tillstånd ska vi särskilt ta hänsyn till att sändningsutrymmet tas i anspråk för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar, för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster och av flera av varandra oberoende programföretag.

Inkomna ansökningar

Sökande Antal ansökningar
Al Jazeera Media Network 1
Axess Publishing AB 2
BBC  Global News Ltd 1
BBC Studios Distribution Ltd 2
C More Entertainment AB 8
CSI Sports Network Ltd 1
Discovery Corporate Services Limited 14
Eurosport SAS 4
Fox Networks Group Espana SL. 1
H&C TV Limited 1
Matkanalen AS 1
MTV Networks Europe Inc. 2
NGC Europe Ltd  1
Nickelodeon International Ltd. 3
Nordic Entertainment Group UK Ltd 22
Sverigefinska Riksförbundet 1
The Walt Disney Company Ltd 2
Turner Broadcasting System Europe Limited 3
TV4 AB 7
VIMN Netherlands B.V 1


Handläggningsprocessen för inkomna ansökningar

Nu inleds handläggningsprocessen för inkomna ansökningar som kommit in till oss. En ansökan kan gälla antingen en sändning i sd- eller hd-kvalitet. Till vår hjälp har en utomstående konsult anlitats för den finansiella granskningen av programföretagen. Det är Myndigheten för press, radio och tv som gör den slutgiltiga bedömningen av sökandes finansiella förutsättningar.

Vi har som målsättning att fatta beslut omkring månadsskiftet januari-februari 2020. Tillstånd att sända marksänd tv gäller normalt i sex år. För att tillståndperioden ska synkroniseras med tillståndsperioden för public service, kan dock tillståndstiden bli något kortare, t.o.m. 31 december 2025.

Läs gärna igenom våra sammanställda frågor och svar om tillståndsprocessn.

Omslagsbild föreställande tv-master i bakgrunden

Har ni frågor kontakta 
Georg Lagerberg, enhetschef, Georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se
Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Ni kan även mejla in era frågor till; registrator@mprt.se

Information om innehållsregler för tv-sändningar i marknätet

Med anledning av att myndigheten utlyser nya tillstånd att sända marksänd tv vill vi informera om de innehållsregler som gäller för sändningarna och granskningsnämnden för radio och tv:s praxis. Det gäller bland annat radio- och tv-lagens bestämmelser om sponsring, annonser, otillbörligt gynnande, produktplacering, sändningsbeteckning samt våld och pornografi.

För frågor om innehållsregler, kontakta
Rasmus Gedda per telefon 08-580 070 12 eller via e-post rasmus.gedda@mprt.se

Strategi 

Myndigheten för radio och tv har, i samråd med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen, tagit fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer har fått möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.

MPRT gör följande ställningstaganden:

  • Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar. 
  • Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
  • Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
  • Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

Läs hela strategin för marksänd tv 2020 här (pdf)

Nya föreskrifter

Myndigheten har beslutat om nya föreskrifter för ansökan om tillstånd och medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd. De ändringarna som gjorts är i huvudsak av redaktionell karaktär, dvs. inga ändringar i sak. 

Läs de nya föreskrifterna för ansökan om tillstånd (pdf)

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-01-16