Nya tillstånd för analog kommersiell radio

Samtliga tillstånd att sända analog kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Myndigheten lyste under hösten 2017 ut både nationella och regionala/lokala tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026.

Myndigheten lyste ut tillstånden under två ansökningsomgångar, en för nationella tillstånd och en för regionala/lokala tillstånd. Totalt var det tre nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd i 21 områden. Sändningsområdenas omfattning och täckning framgår av utlysningsdokumenten.

Närmare information om de tekniska förutsättningarna för respektive tillstånd finns i PTS frekvensplan med tillhörande dokument. Du kan läsa PTS frekvensplan här.

Inkomna ansökningar för regionala/lokala tillstånd

Myndigheten för press, radio och tv har fått in totalt 284 ansökningar från 17 sökande för regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio.

Sökande

Tillstånd

Bauer Media AB  

Samtliga.

Carl-Johan Broms 

Samtliga i Stockholm.

DB Media AB

Samtliga.

Digame AB

Samtliga i Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Uppsala samt Skåne.

Kilohertz AB

Samtliga.

Mad Men Media AB

Samtliga i Stockholm och Västra Götaland samt Skåne.

Mittmedia AB 

Samtliga i Gävleborg och Västernorrland samt Örebro, Västmanland, Dalarna och Jämtland.

MTG Radio Sales AB

Samtliga.

Nemi Syd AB 

Samtliga i Stockholm och Västra Götaland samt Skåne.

Radio Nova AB

Samtliga i Stockholm och Uppsala samt Östergötland (två tillstånd), Gotland, Västerbotten och Norrbotten.

RBS Broadcasting AB

Samtliga förutom Blekinge, Gotland och Jämtland.

Reklamlandslaget AB 

Västerbotten.

Siljan Broadcast

Dalarna.

Skärgårdsradion AB

Samtliga i Stockholm.

Steamship Försäljning AB

Kronoberg.

Svenska Medietjänster AB

Samtliga i Stockholm, Östergötland, Uppsala, Västra Götaland, Gävleborg, Halland, Kalmar och Västernorrland samt Gotland och Skåne.

X For Media Production

Samtliga i Stockholm och Västra Götaland samt Skåne och Halland (ett tillstånd).

 

De första nationella tillstånden för analog kommersiell radio är nu beslutade

Vi har nu beslutat om de nationella tillstånden för kommersiell radio. Intresset var stort med 22 ansökningar från 7 sökande.

Följande företag har nu fått tillstånd att sända analog kommersiell radio nationellt.

Tillståndshavare              Tillstånd Beteckning
Bauer Media AB             
Nationellt 1 (nät 1)               
Mix Megapol
RBS Broadcasting AB     
Nationellt 2 (nät 2)               
NRJ
Kilohertz AB                   
Nationellt 3 (nät 3)               
RIX FM

Tillstånden gäller under perioden 1 augusti 2018–31 juli 2026.

De tre bolagen ska sammanlagt betala sändningsavgifter på drygt 916 miljoner kronor.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen kommer att i huvuddrag se ut så här. 

 • Den 22 augusti 2017 lyste myndigheten ut tre nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd i 21 sändningsområden. 
 • Sista ansökningsdag för nationella tillstånd var den 21 september 2017.
 • Sista ansökningsdag för regionala/lokala tillstånd var den 16 november 2017.
 • En ansökan som kommer in för sent kan komma att avvisas.
 • Den sökande ska lämna ett specificerat anbud (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) för varje sökt tillstånd. Det är inte möjligt att justera ett anbud efter att ansökningstiden har gått ut.
 • Efter ansökningsperiodens slut vidtar myndighetens handläggning av ansökningarna. Myndigheten ska bl.a.:
 1. Konstatera vem som lämnat högst anbud.
 2. Bedöma om den som lämnat högst anbud har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Har denne inte sådana förutsättningar får en bedömning göras av den som lämnat det näst högsta anbudet.
 3. Bedöma om en sökande, direkt eller indirekt, kan komma att förfoga över fler än ett tillstånd inom sändningsområdet och om det i sådant fall är till nackdel för konkurrensen ur ett mångfaldsperspektiv.

  Samtliga sökande av regionala/lokala tillstånd kommer att få möjlighet att yttra sig över de villkor som myndigheten avser att förena med tillstånden.
 • De nationella tillstånden meddelades den 31 oktober 2017 och de regionala/lokal tillstånden kommer att meddelas före årsskiftet 2017/18.
 • Tillstånden kommer att gälla under tiden 1 augusti 2018–31 juli 2026.
 • Sändningsavgift för hela tillståndsperioden ska betalas in i samband med att sändningarna får inledas i augusti 2018. Om ett tillstånd återkallas efter det att betalningsskyldigheten inträtt återbetalas ingen del av avgiften.

För mer information om tillståndsförfarandet och hur prövningarna går till se information som finns på ansökningsblanketterna och i myndighetens strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018–2026.

Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018–2026

Myndigheten för press, radio och tv har fastställt en strategi för arbetet med sändningstillstånd för analog kommersiell radio.

Målsättningen med strategin är att skapa största möjliga transparens, tydlighet och förutsägbarhet i frågor rörande myndighetens arbete med analog kommersiell radio.

Läs och ladda ner strategin för tillståndsgivning för analog komersiell radio här.

ENGLISH - read more about the strategy for licensing for analogue commercial radio here

Nya bestämmelser om analog kommersiell radio

Vissa bestämmelser i radio- och tv-lagen om analog kommersiell radio har ändrats.  Myndigheten får besluta om större sändningsområden än som gällt tidigare och utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Det ska inte vara möjligt att förfoga över mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det finns skäl att anta att det kan påverka konkurrenssituationen negativt.  Du kan läsa propositionen Vissa frågor om kommersiell radio här.

Nya föreskrifter beslutade

Myndigheten har beslutat om nya föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog kommersiell radio.

Läs och ladda ner de nya föreskrifterna här.

Kontaktuppgifter

Ola Vigström
ola.vigstrom@mprt.se
08-580 070 22

Kerstin Morast 
kerstin.morast@mprt.se
08-580 070 20

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-11-30