Utlysning av tillstånd för analog kommersiell radio

Samtliga tillstånd att sända analog kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Det finns möjlighet att söka nationella och/ eller regionala/lokala tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026.

Myndigheten lyser ut tre nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd i 21 områden. Sändningsområdenas omfattning och täckning framgår av utlysningsdokumenten.

Myndigheten lyser ut alla tillstånden samtidigt men med två olika sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag för nationella tillstånd var den 21 september 2017.

Ansökan för de regionala /lokala tillstånden är fortfarande öppen. Sista ansökningsdag för de regionala/lokala tillstånden är den 16 november 2017.

Ladda ner ansökningsblanketter här:

Närmare information om de tekniska förutsättningarna för respektive tillstånd finns i PTS frekvensplan med tillhörande dokument. Du kan läsa PTS frekvensplan här.

Inkomna ansökningar för nationella tillstånd

Vi har fått in totalt 22 ansökningar från sex företag och en privatperson som ansöker om nationella tillstånd att sända analog kommersiell radio. Handläggningsprocessen för inkomna ansökningar har nu påbörjats. Vår målsättning är att fatta beslut under oktober 2017.

Inkomna ansökningar nationella tillstånd

Sökande Antal ansökningar
Bauer Media AB
3
DB Media AB 3
Kilohertz AB 4
Mad Men Media AB 3
Marijn Janssen 3
NRJ Finland Oy Ab 3
RBS Broadcasting AB 3

 

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen kommer att i huvuddrag se ut så här. 

 • Den 22 augusti 2017 lyste myndigheten ut tre nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd i 21 sändningsområden. 
 • Sista ansökningsdag för nationella tillstånd var den 21 september 2017.
 • Sista ansökningsdag för regionala/lokala tillstånd är den 16 november 2017.
 • En ansökan som kommer in för sent kan komma att avvisas.
 • Den sökande ska lämna ett specificerat anbud (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) för varje sökt tillstånd. Det är inte möjligt att justera ett anbud efter att ansökningstiden har gått ut.
 • Efter ansökningsperiodens slut vidtar myndighetens handläggning av ansökningarna. Myndigheten ska bl.a.:
 1. Konstatera vem som lämnat högst anbud.
 2. Bedöma om den som lämnat högst anbud har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Har denne inte sådana förutsättningar får en bedömning göras av den som lämnat det näst högsta anbudet.
 3. Bedöma om en sökande, direkt eller indirekt, kan komma att förfoga över fler än ett tillstånd inom sändningsområdet och om det i sådant fall är till nackdel för konkurrensen ur ett mångfaldsperspektiv.
 4. Ge en tilltänkt tillståndshavare möjlighet att yttra sig över de villkor som myndigheten avser att förena med tillståndet.
 • De nationella tillstånden kommer att meddelas under hösten och de regionala/lokal tillstånden före årsskiftet 2017/18.
 • Tillstånden kommer att gälla under tiden 1 augusti 2018–31 juli 2026.
 • Sändningsavgift för hela tillståndsperioden ska betalas in i samband med att sändningarna får inledas i augusti 2018. Om ett tillstånd återkallas efter det att betalningsskyldigheten inträtt återbetalas ingen del av avgiften.

För mer information om tillståndsförfarandet och hur prövningarna går till se information som finns på ansökningsblanketterna och i myndighetens strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018–2026.

Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio 2018–2026

Myndigheten för press, radio och tv har fastställt en strategi för arbetet med sändningstillstånd för analog kommersiell radio.

Målsättningen med strategin är att skapa största möjliga transparens, tydlighet och förutsägbarhet i frågor rörande myndighetens arbete med analog kommersiell radio.

Läs och ladda ner strategin för tillståndsgivning för analog komersiell radio här.

ENGLISH - read more about the strategy for licensing for analogue commercial radio here

Nya bestämmelser om analog kommersiell radio

Vissa bestämmelser i radio- och tv-lagen om analog kommersiell radio har ändrats.  Myndigheten får besluta om större sändningsområden än som gällt tidigare och utifrån vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Det ska inte vara möjligt att förfoga över mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det finns skäl att anta att det kan påverka konkurrenssituationen negativt.  Du kan läsa propositionen Vissa frågor om kommersiell radio här.

Nya föreskrifter beslutade

Myndigheten har beslutat om nya föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog kommersiell radio.

Läs och ladda ner de nya föreskrifterna här.

Kontaktuppgifter

Ola Vigström
ola.vigstrom@mprt.se
08-580 070 22

Kerstin Morast 
kerstin.morast@mprt.se
08-580 070 20

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-09-22