Ansökan om driftsstöd 2019

Tidningsföretag kommer att kunna ansökan om driftsstöd för 2019 från den 25 september till den 18 oktober 2018.

Skicka in ansökan

Ansökan om driftsstöd sker via vår ansökningsportal.

Ansökan har samma upplägg som tidigare år och är uppdelad i fyra delar. I de tre första delarna lämnas uppgifter om tidningen, en prognos av utgivningens kostnader samt kontaktuppgifter till den sökande.

I den fjärde delen ska du bifoga de handlingar som ansökan ska innehålla, dvs. handling som visar vem som tecknar företagets firma, registreringsbevis och utgivningsbevis. Dessa handlingar ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningstillfället. Dessutom ska en försäkran lämnas från firmatecknaren om att uppgifterna är korrekta och att tidningen har minst 55 procent eget innehåll.

Ladda ner försäkran här (pdf)

 

Komplettering av ansökan

Komplettering av en ansökan efter att den är inlämnad sker enklast via e-post till registrator@mprt.se. Tänk på att ange diarienumret för er ansökan i kontakten med myndigheten. Diarienumret får ni automatiskt när ni skickat in ansökan i portalen.

Tidningsexemplar

I samband med ansökan ska ni skicka in fyra tidningsexemplar, ett från varje kvartal. Det går bra att skicka in fysiska exemplar såväl som digitala sådana. Fysiska tidningar skickas per post till myndigheten (märkta med ärendets diarienummer). Digitala tidningar skickas via e-post till registrator@mprt.se.

Presstödsintyg

Ansökan ska kompletteras med intyg från TS Mediefakta AB senast den 23 november 2018. Om TS Mediefakta AB har utfört en mätning av eget och gemensamt innehåll ska även denna skickas in. Ni skickar in intygen via e-post till registrator@mprt.se.

 

Helårsmätning

En mätning av en tidnings upplaga m.m. som grundar sig på tolv månader (helårsmätning) ska skickas in till myndigheten senast den 31 januari 2019, via e-post till registrator@mprt.se.

Tre situationer kan föranleda helårsmätning. Här kan ni läsa om de olika situationerna.

Tidningsföretaget ansöker om helårsmätning

Ett tidningsföretag kan ansöka om helårsmätning hos Myndigheten för press, radio och tv.

Ansökan om driftsstöd för tidningsföretag som har ansökt om helårsmätning behandlas först på presstödsnämndens sammanträde i februari 2019. Det innebär att driftsstöd, i det fall ansökan om driftsstöd beviljas, betalas ut retroaktivt för januari och februari 2019.

Sista dag att ansöka om helårsmätning är den 13 november 2018. Det finns inget ansökningsformulär för ansökan om helårsmätning, utan ansökan skickas in via e-post till registrator@mprt.se.

Helårsmätning till följd av att upplagan understiger en upplagegräns med max 150 exemplar

Lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månader understiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer erbjudas helårsmätning av presstödsnämnden. Erbjudandet lämnas i samband med presstödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd som fattas i december 2018. Det är upp till tidningsföretaget att avgöra om man vill genomföra helårsmätningen eller inte. Sista datum för att besvara erbjudandet kommer framgå av presstödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd.

Ansökan om driftsstöd för tidningar som helårsmätts kommer behandlas av presstödsnämnden på nytt i februari 2019. Om upplagan efter genomförd helårsmätning når en högre upplagegräns utgår tillägg för januari och februari 2019 retroaktivt.

Helårsmätning till följd av att upplagan överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar

För lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månare överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer presstödsnämnden begära helårsmätning. Det görs i samband med att presstödsnämnden fattar beslut om preliminärt driftsstöd i december 2018. Till dess helårsmätningen är genomförd och redovisad kommer driftsstöd betalas ut utifrån upplagegränsen under den som upplagan överskrider. Om upplagan efter genomförd helårsmätning fortfarande överstiger nämnda gräns utgår tillägg för januari och februari 2019 retroaktivt.

Notera att om upplagan överskrider den lägsta upplagegränsen med max 150 exemplar efter en mätning om nio månader kommer inget driftsstöd betalas ut förrän presstödsnämnden behandlar ansökan om driftsstöd efter genomförd helårsmätning. Om tidningsföretaget beviljas driftsstöd efter genomförd helårsmätning utgår stöd för januari och februari 2018 retroaktivt.

Ansökningsåret 2019 i korthet

Preliminärt beslut om driftsstöd för 2019 planeras fattas på presstödsnämndens sammanträde den 5 december 2018. Beslut för tidningar som mäts på helår kommer att fattas i februari 2019. Det slutliga beslutet om driftsstöd fattas efter sommaren 2019.

Datum Händelse
18 okt 2018 Sista dag för att lämna ansökan om driftsstöd 2019.
13 nov 2018 Sista dag för att ansöka om att förhållanden avseende upplaga m.m. ska grunda sig på tolv månader.
23 nov 2018 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från TS Mediefakta AB för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under nio månader och i förekommande fall innehålls­mätning.
5 dec 2018 Presstödsnämnden fattar beslut om preliminära driftsstöd för 2019 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under nio månader.
31 jan 2019 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från TS Mediefakta AB för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under tolv månader.
Feb 2019 (datum ej bestämt)
Presstödsnämnden fattar beslut om preliminära driftsstöd för 2019 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under tolv månader.
Maj 2019 (datum ej bestämt) Sista dag för att lämna uppgifter om upplaga som motsvarar läsarintäkterna från digital publicering.
Maj 2019 (datum ej bestämt) Sista dag för att lämna redovisning av rörelsekostnader för utgivning av den stödberättigade tidningen för 2018 samt revisorsrapport.
Maj 2019 (datum ej bestämt) Sista dag för att lämna redovisning av vilka kostnader stödet har täckt under 2018 samt revisorsrapport.
Sep 2019 (datum ej bestämt) Presstödsnämndens sammanträde. Beslut om slutliga driftsstöd för 2019.

Information om redovisning av rörelsekostnader för utgivningen av den stödberättigade tidningen samt hur föregående års driftsstöd har använts kommer läggas ut på myndighetens webbplats när det närmar sig. Detsamma gäller information om redovisning av intäkter från digital publicering.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Box 33 | 121 25 Stockholm-Globen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-09-19