Nytt mediestöd

I propositionen "Journalistik i hela landet" föreslås två nya former av teknikneutrala mediestöd. Ett utvidgat utvecklings- och innovationsstöd och ett stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning.

Syftet med de nya stöden är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. De nya stöden är teknikneutrala och ska kunna ges till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Det innebär att fler medier än tryckta dagstidningar kommer att kunna söka stödet. 

Regeringen tar fram en förordning som reglerar det nya stödet. Därefter kommer MPRT utfärda närmare föreskrifter. Den nya förordningen beslutas först efter riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2019 och kommer träda i kraft den 1 februari 2019, vilket är något senare än vad som aviserades i propositionen Journalistik i hela landet. Mer information finns under Regeringens Frågor och svar om stödet.

Ansökningsomgångar

För innovations- och utvecklingsstöd kommer en ansökningsomgång att öppnas tidigast i februari 2019. Ansökan kommer att ske i en e-tjänst som publiceras på webbplatsen. Projekten får inte ha påbörjats innan ansökan lämnats in.

För ansökningar om stöd för lokal journalistik för insatser i områden med svag bevakning är avsikten att en ansökningsomgång kommer att vara öppen under mars 2019. De inkomna ansökningarna kommer enligt nuvarande bedömning att prövas av mediestödsnämnden vid ett sammanträde under juni 2019.

Allmänt nyhetsmedium

Enligt propositionen finns det vissa förutsättningar som ska uppfyllas för att räknas som ett allmänt nyhetsmedium. Ett allmänt nyhetsmedium ska ges ut av en juridisk person. Det ska även ha en viss bredd och allsidighet snarare än en avgränsad inriktning. Detta utesluter inte att ett allmänt nyhetsmedium kan ha en viss politisk beteckning eller annan ideologisk åskådning.

Definitionen av ett allmänt nyhetsmedium gäller mediet som helhet, inte en enstaka artikel eller publikation. Det är den sökande som ska visa att man uppfyller definitionen.

Public service och allmänna nyhetsmedier som ges ut av myndigheter, kommuner och landsting kan inte söka stödet.

Tröskelkrav

Mediestödet kommer enligt regeringens proposition att förenas med vissa tröskelkrav, bland annat att det allmänna nyhetsmediet ska:

 • ha en viss redaktionell omfattning
 • ha en viss andel egenproducerat redaktionellt innehåll
 • ha en viss periodicitet
 • ha en god användarförankring
 • ha en ansvarig utgivare
 • följa god medieetisk sed
 • främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det är förhållanden under föregående kalenderår som ligger till grund för bedömning av rätten till stöd.

Det kommer att finnas lättnader i tröskelkraven för allmänna nyhetsmedier som är riktade till det samiska folket och till nationella minoriteter och för nystartade allmänna nyhetsmedier.

Tröskelkraven kommer att förtydligas i regeringens förordning och myndighetens föreskrifter.

Läs mer om stöd och vägledning för hur man kan förbättra tillgängligheten här.

Redaktionell omfattning

Det kommer att ställas tröskelkrav för nyhetsmediets andel av redaktionellt innehåll och egenproducerat redaktionellt innehåll.  Mediet ska även ha en viss periodicitet och en god användarförankring.

Ansvarig utgivare

Enbart medier som har en ansvarig utgivare kan söka de nya mediestöden.

God medieetisk sed

Det allmänna nyhetsmediet ska följa god medieetisk sed. En aktör kan vara ansluten till ett vedertaget medieetiskt system eller visa att kravet är uppfyllt på annat sätt. Den som söker stöd har bevisbördan för att kravet är uppfyllt.

Främjande för tillgänglighet

Kravet att främja tillgängligheten för personer med funktions­nedsättning ska skapa ett incitament för att öka tillgängligheten hos nyhetsmedierna.

MPRT har tagit fram ett förslag till närmare utformning av ett tröskelkrav på främjande av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, som villkor för det nya mediestödet.

Att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning – en förutsättning för mediestöd

Sammanfattningsvis innebär förslaget att det allmänna nyhetsmediet ska:

 • arbeta för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet förbättras för personer med funktionsnedsättning
 • särskilt verka för ökad tillgänglighet till det redaktionella innehållet utifrån gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering
 • redogöra för sitt tillgänglighetsarbete i ansökan om stöd. Hänsyn tas till aktörernas storlek och förutsättningar vid bedömningen av om främjandekravet är uppfyllt
 • i samband med redovisningen av hur stödet har använts även redogöra för hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits under stödperioden och vilket utfall arbetet har haft

Förslaget skickades till remissinstanser och publicerades på mprt.se för att göra det möjligt för intressenter att bidra med synpunkter. De synpunkter som lämnats kommer beaktas och främjandekravet kommer att beskrivas närmare i de föreskrifter som MPRT kommer att utfärda.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-11-26