Medieekonomi

I denna rapport, som ersätter de tidigare rapporterna Dagspressens ekonomi och delvis Medieutveckling, strävar vi efter att ge en övergripande bild av hur ekonomin ser ut bland de svenska medieföretagen.

Rapporten bygger huvudsakligen på analyser av medieföretagens bokslut för 2015 års verksamhetsår. Uppgifter om den svenska annonsmarknadens utveckling kommer från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och från Tidningsutgivarna (TU). Statistik om tidningsföretagens upplagor har om inte annat anges inhämtats från TS Mediefakta (TS). Uppgifter om svenskarnas mediekonsumtion och medieinnehav kommer huvudsakligen från Nordicom-Sveriges Mediebarometer samt från MMS och TNS Sifo.

Medieekonomi är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet. Den bygger vidare på de tidsserier som Presstödsnämnden tog fram och detta blir den 40:e redovisningen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Dessutom redovisas de största svenska radio- och tv-företagens ekonomi för att göra analysen mer heltäckande.

Professor Staffan Sundin vid Luleå tekniska universitet har uppdaterat kartan över branschstrukturen på den svenska mediemarknaden som tidigare har publicerats i rapporten Medieutveckling 2015.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-10-25