En brun ordförandeklubba som ligger ovanpå en svart och en röd bok.

Krav och regler för medierna

Opartiskhet
Saklighet
Respekt för privatlivet
Beriktigande och genmäle
Mediets genomslagskraft
Våld och pornografi
Otillbörligt kommersiellt gynnande
Sändningsbeteckning
Reklam och annonser
Sponsring
Produktplacering
Demokratibestämmelsen
Övriga villkor

Opartiskhet

Gäller: Public service-företagen (SVT, SR och UR)

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.

 • Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
 • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
 • En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild vinkel. Public service-företagen är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och granska företag, myndigheter och organisationer. Med public service-företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för värderande omdömen.

Kritik mot en klart utpekad part

Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga

Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

>>Till toppen

Saklighet

Gäller: Public service, marksänd tv

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.

>>Till toppen

Respekt för privatlivet

Gäller: Public service, marksänd tv

Den enskildes privatliv ska respekteras om inte ett allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten och tillämpas även vid namnpublicering i samband med brott eller misstanke om brott. Nämnden får endast pröva frågor om intrång i privatlivet om det finns ett medgivande från den berörda personen.

>>Till toppen

Beriktigande och genmäle

Gäller: Public service

En felaktig sakuppgift ska alltid beriktigas, det vill säga korrigeras. Om det är motiverat att någon bör få bemöta ett påstående ska det ges tillfälle till detta. Att ge tillfälle att bemöta ett påstående kallas även genmäle. En begäran om beriktigande eller genmäle ska alltid behandlas så snabbt som möjligt. Korrigeringen eller repliken ska sedan sändas i eller i anslutning till ett program av samma eller liknande karaktär som anmärkningen gäller.

För kabelsändningar finns inget krav på saklighet. En felaktig sakuppgift bör dock rättas när det är befogat.

>>Till toppen

Mediets genomslagskraft

Gäller: Public service, marksänd tv

Den som sänder tv i marknätet ska ta hänsyn till genomslagskraften i radio och tv när det gäller utformning, ämnen och tiden för sändning. Bestämmelsen tillämpas vid bedömning av program som innehåller eller behandlar till exempel våld, sex och droger och innebär att programföretagen ska visa varsamhet. Program som kan uppfattas som uppmaning till brott är inte är tillåtna. Det är inte heller tillåtet med inslag som är uppenbart kränkande för något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning. Tillämpningen av bestämmelsen påverkas bland annat av om det är program eller inslag med en satirisk eller skämtsam karaktär.

>>Till toppen

Våld och pornografi

Gäller: Public service, marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv, beställ-tv, webb-tv, text-tv

Program med ingående och verklighetstrogna våldsskildringar eller pornografiska bilder måste vara försedda med en varning. Sådana program får inte sändas eller tillhandahållas på en sådan tid och på ett sådant sätt att det finns betydande risk att barn kan se dem, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. 

>>Till toppen

Otillbörligt kommersiellt gynnande

Gäller: Public service, marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv, beställ-tv, webb-tv, text-tv, kommersiell radio, närradio, webbradio

Det är förbjudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen. Bestämmelsen innebär att program inte får uppmuntra till köp eller hyra eller framhäva en vara eller tjänst på ett otillbörligt sätt. Syftet är bland annat att förhindra smygreklam.

Ett gynnande av ett kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse.

>>Till toppen

Sändningsbeteckning

Gäller: Public service, marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv, webb-tv, text-tv, kommersiell radio, närradio, webbradio

Den som sänder ska använda en sådan beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för press, radio och tv. Beteckningen ska anges minst en gång varje sändningstimme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. 

>>Till toppen

Reklam och Annonser

Får sända reklam

 • Satellit-tv
 • Beställ-tv
 • Kabel-tv
 • Text-tv
 • webb-tv
 • Kommersiell radio
 • Webb-radio
 • Närradio (dock ej närradioföreningar)

Dessa sändningsformer får innehålla reklam och ska då följa reglerna om bland annat annonsplacering, annonstid och annonssignatur. Reglerna gäller inte för sådan reklam som den sändande gör för sin programverksamhet, så kallad egenreklam. Reklam får inte riktas mot barn under tolv år och alkohol- och tobaksreklam är också förbjuden.

Får inte sända reklam

 • Förordnade kabelsändarorganisationer
 • Public service-företagen
 • Närradioföreningar

Dessa sändningsformer får inte innehålla reklam. Reglerna gäller inte för sådan reklam som den sändande gör för sin programverksamhet, så kallad egenreklam.

Annonstid

Annonser får sändas högst tolv minuter under en timme mellan hela klockslag. Varje enskilt annonsblock i en tv-sändning måste som huvudregel vara minst en minut långt.

För kommersiell radio gäller att om sändningstiden inte omfattar en timme mellan hela klockslag får annonser sändas under högst 15 procent av sändningstiden.

I beställ-tv finns inga regler om hur mycket annonser som får sändas.

Placering av annonser

De flesta typer av program får avbrytas för annonser om det sker på sådant sätt att – med hänsyn till naturliga pauser samt sändningslängd och karaktär – varken programmets integritet och värde påverkas eller rättighetshavarnas rättigheter kränks.

Reklam får sändas i närradio. En närradioförening får dock inte sända reklam (se nedan under Särskilda regler för närradioföreningar).

Dessutom gäller bland annat följande.

 • Sändning av nyhetsprogram, biograffilmer och filmer producerade för tv, utom tv-serier och dokumentärprogram, får avbrytas av annonsering en gång varje tablålagd period på minst trettio minuter.
 • Annonser får inte avbryta eller förekomma omedelbart före eller efter program eller en del av ett program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år. Annonser får inte heller avbryta gudstjänster.
 • I annonser får det inte förekomma personer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen handlar om nyheter och nyhetskommentarer.

 Program i beställ-tv får avbrytas för annonser.

Annonssignatur

Före och efter varje annonsering ska det finnas en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar. Signaturen ska bestå av både ljud och bild. Vid avbrott för annonser i radio bör ordet ”reklam” finnas med i signaturen.

I radio- och tv-lagen finns även regler om

 • annonsering med delad skärm
 • virtuell annonsering i sportprogram
 • elektroniska företagsskyltar i sport- och tävlingsprogram.

>>Till toppen

Sponsring

Gäller : Marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv, beställ-tv, webb-tv, text-tv, kommersiell radio, närradio, webbradio

Sponsringsmeddelande ska lämnas i början och/eller i slutet av programmet. Om en klart avgränsad del av ett program är sponsrad, ska meddelandet lämnas i början eller i slutet av den delen.

Meddelandet ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken. Sponsringsmeddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag.

Program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer får inte sponsras.

Program får inte sponsras av någon som huvudsakligen tillverkar eller säljer alkohol eller tobak. Om läkemedelsföretag sponsrar program får sponsringen inte främja receptbelagda läkemedel och medicinsk behandling som är tillgänglig efter ordination.

Gäller: Public service-företagen

UR:s program får inte sponsras. SVT och SR har strikta begränsningar i sponsringsrätten. De får låta sponsra Eurovisionsarrangemang som Eurovision Song Contest och SVT får låta sponsra sändningar i samband med sportevenemang. Ett meddelande om att programmet är sponsrat ska lämnas på lämpligt sätt i början och/eller i slutet av programmet.  

Meddelandet ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken. Sponsringsmeddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag.

>>Till toppen

Produktplacering

Gäller: Public service, marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv, webb-tv

Reglerna om produktplacering gäller tv-sändningar. Produktplacering är tillåten i filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning, förutsatt att programmet inte huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.

Produktplaceringen får inte medföra att kommersiella intressen gynnas på ett otillbörligt sätt. Det finns även begränsningar i vilka slags produkter som får placeras. Information om att det förekommer produktplacering ska lämnas i början och slutet av programmet och efter avbrott för annonser. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om att det förekommer produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats.

Produktplacering får inte förekomma i public service.

>>Till toppen

Demokratibestämmelsen

Enligt den så kallade demokratibestämmelsen i radio och tv-lagen ska programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om allas lika värde och den enskildes frihet och värdighet. Bestämmelsen gäller alla leverantörer av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv, samt Sveriges Radio.

Enskilda program prövas inte direkt mot demokratibestämmelsen. Det beror på att bestämmelsen gäller programverksamheten som helhet. Bestämmelsen innebär att programföretagen kan ta avstånd från eller bemöta diskriminerande eller rasistiska uttalanden utan att komma i konflikt med kravet på opartiskhet. Bestämmelsen innebär också en skyldighet att markera ett avståndstagande från, eller att bemöta, antidemokratiska uttalanden. Att programföretag inte har gjort detta har i några ärenden som granskningsnämnden har bedömt, inneburit att inslagen stridit mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

>>Till toppen

Övriga villkor

Särskilda regler för närradioföreningar

En närradioförening är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål. Ett sändningsområde för närradio omfattar vanligtvis en kommun. Närradioföreningarnas programutbud får bara innehålla

 1. sändningar från evenemang av gemensamt intresse för tillståndshavarna
 2. begränsad information om kommunal verksamhet 
 3. uppgifter om program, programtider och andra upplysningar om närradioverksamheten på orten
 4. vissa provsändningar av program

En närradioförening får inte sända reklam eller sponsrade program.

>>Till toppen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-05-18